Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 05-06-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Χημείας, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.
β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Ειδικεύσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα με βάση τις προϋποθέσεις του άρ. 46 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των υποψηφίων και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ γίνεται με βάσει όσα ορίζει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (σχετικός σύνδεσμος εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα). 
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου.  
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου.  
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.  
 5. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (1-2 σελίδες). 
 6. Ελληνική και αγγλική μονοσέλιδη περίληψη της διατριβής με τίτλο. 
 7. Εισήγηση προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητή, όπου θα προτείνονται και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 
 8. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας. 
 9. Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών ή άλλων επιστημονικών δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων, εφόσον υπάρχουν. 
 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει. 
 11. Σε περίπτωση που το ΔΜΣ ή ΜΔΕ έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται το έγγραφο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ΔΜΣ ή ΜΔΕ της αλλοδαπής, μη αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στο ΔΟΑΤΑΠ. Στη συνέχεια εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής θα πρέπει να προσκομίσουν και την αναγνώριση του τίτλου τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται:

 • ηλεκτρονικά στο e-mail: Click to show με θέμα μηνύματος «Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» ή
 • αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 12:00-13:30).
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework