Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 14-04-2020

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας(βλ. στοιχεία διεύθυνσης παρακάτω) μέχρι και 26 Ιουνίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά δεδομένα και η στόχευση της διδακτορικής διατριβής)
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 5. Μεταπτυχιακή Διατριβή
 6. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
 9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Τοπεριεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.
 11. Τουλάχιστον μία (1) ξένη δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος.
 12. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στις Επιστήμες Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/17.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
δ) Τουλάχιστον μία (1) ξένη δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών (όπως  παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών) κ.ά., παρακαλώ συμβουλευτείτε το συνημμένο ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος (ΦΕΚ 555/21-02-2020).

Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:
Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και τις 26-6-2020. Σας παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του ολοκληρωμένου φακέλου σας.

Διεύθυνση αποστολής:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας
(για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ψαρρών 6
25100 Αίγιο

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Θωμαϊς Πετρή, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας,τηλ: 26910 61250, e-mail: Click to show και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://physio.upatras.gr/el/

Υπεύθυνος: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
E-mail: Click to show
Τηλέφωνο: 2610969043

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework