Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 07-02-2020

Αμειβόμενη θέση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή της Στρατηγικής Διοίκησης

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας αμειβόμενης θέσης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή της Στρατηγικής Διοίκησης και ειδικότερα στο χώρο της Διοίκησης Οργανωσιακής Καινοτομίας. Η πρόσκληση αυτή πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου «Διοίκηση Οργανωσιακής Καινοτομίας: Μία Πολυεπίπεδη Μελέτη των Προσδιοριστικών Παραγόντων και των Επιπτώσεων στην Απόδοση» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν άμεσα στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Επ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Κωστόπουλο (Click to show), τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία.
  3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία.
  4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής (Lower με βαθμό τουλάχιστον B, TOEFL με βαθμό άνω του 550, IELTS ή ισοδύναμο).
  5. Σύντομη ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
  6. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework