Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 09-08-2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός (2021-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Νέος κύκλος σπουδών 2021-2023 για την εισαγωγή 35 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»

1. Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασµός» για τον ακαδηµαϊκό κύκλο σπουδών 2021-2023 (επανίδρυση σύµφωνα µε τον Ν.4485/2017 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6167/31-12-2018).

2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών.

3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων γίνονται δεκτές, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν σχετικό επαγγελματικό, ή ερευνητικό, έργο. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, εφόσον αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου, ή Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά κύκλο σπουδών [κάθε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα]. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων περιλαμβάνουν:

I. Βαθμό πτυχίου / διπλώματος.

II. Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.

III. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

IV. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο Γ1/C1.

V. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.

VI. Συστατικές επιστολές.

VII. Επαγγελματική εμπειρία, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα κλπ., όπως καταγράφονται στο βιογραφικό – υπόμνημα εργασιών (πορτφόλιο).

VIII. Κείμενο προθέσεων.

IX. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

5. Για την κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2700,00€ (για όλο το Πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών φοίτησης απαλλάσσονται ορισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Νόμου 4485/2017. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

6. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

II. Αντίγραφο διπλώματος, ή πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

III. Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση που η αναγνώριση του τίτλου δεν είναι διαθέσιμη κατά την ημερομηνία της αίτησης, οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου αλλοδαπής, εφόσον γίνουν αποδεκτοί από το Π.Μ.Σ., οφείλουν να φροντίσουν για την αναγνώριση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

IV. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

V. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

VI. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής, σε επίπεδο Γ1/C1.

VII. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., ή ερευνητές, ή εξέχουσες προσωπικότητες, ή εργοδότες.

VIII. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή / και ερευνητικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).

IX. Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων, όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. και τον τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις τις οποίες θα λάβει στο μέλλον. Αν ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σχετικές ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται μπορούν να αναφερθούν.

X. Υπόμνημα εργασιών / πορτφόλιο.

XI. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

XII. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψήφιους).

XIII. Μια υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι γνήσια και αληθή.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών µπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά στο email Click to show, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασµός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή,
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Πανεπιστηµιούπολη,Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Αρμόδια για την επιλογή είναι τριμελής Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (E.E.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. 2310995825, 6986332098 (ώρες επικοινωνίας 11:30 – 13:00) | ηλεκτρονική διεύθυνση Click to show/" target="_blank" rel="nofollow">Click to show, την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. εδώ και τη σελίδα του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων εδώ.

 

Πηγή:eduguide.gr

 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework