Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 24-12-2019

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής & ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας.

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων οµοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατ΄ έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

2. Αντίγραφο του πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. να υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.

5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

6. Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ερευνητική πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

  • αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
  • παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
  • τεκμηρίωση της πρωτότυπης συμβολής του υποψηφίου στη σχετική έρευνα
  • μεθοδολογία
  • ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης

7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου.

8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεµιναριακές εργασίες κ.ά.).

9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Για τα σαρώμενα πιστοποιητικά και τα αρχεία

  • Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
  • Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Εξετάσεις

Κατά τις εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) οι υποψήφιοι/ες καλούνται να δείξουν την ικανότητα κατανόησής τους σε βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας κυρίως του 19ου και 20ού αι., καθώς και σε θέματα ερμηνείας των πηγών και ιστοριογραφίας. Οι υποψήφιοι/ες επομένως καλούνται να ανταποκριθούν σε ζητήματα σχετικά κυρίως με τα παρακάτω πεδία:

Α. Πολιτικοί μηχανισμοί, κρατικοί θεσμοί, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στο ελληνικό κράτος.

Β. Επαναστατικά κινήματα και εθνικές ιδεολογίες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα.

Γ. Βιομηχανική επανάσταση.

Δ. Κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικές ιδεολογίες τον 20ό αιώνα.

Ε. Πόλεμοι του 20ού αιώνα, πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και διανοητικοί μετασχηματισμοί στον ευρωπαϊκό χώρο, το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.

ΣΤ. Σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα, πεδία και εργαλεία της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Επίσης οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της.

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 (οι γραπτές εξετάσεις) και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 (οι προφορικές εξετάσεις). Οι ακριβείς ώρες των εξετάσεων θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τηλ. 28310/77379 & 28310/77337

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework