Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 06-12-2018

Σχεδιασμός & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Tο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ένα καινούριο πρόγραμμα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 3464/21.08.2018. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε πτυχιούχους Ιατρικής, αλλά και άλλους επιστήμονες υγείας και διοίκησης-οικονομίας, με συναφείς προς το Πρόγραμμα γνώσεις, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να καταρτίσει στελέχη ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας. Το ΠΜΣ έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς ανώτερων στελεχών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. Παράλληλα, επιδιώκει τη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου, καθώς επιπλέον ενσωματώνει στον χώρο της υγείας τα γνωστικά αντικείμενα της δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας και των επιστημών της συμπεριφοράς.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν: να αναλάβουν με επιτυχία θέσεις στον τομέα διοίκησης διάφορων μονάδων υγείας (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) και να αντεπεξέλθουν στα σχετικά καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που απαιτεί το συγκεκριμένο πεδίο.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (MSc in Planning and Management of Health Services). Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή.  

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας από πανεπιστήμια και ΤΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/08). Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί/ές, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί/ές και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο σε 30 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

Διάρκεια σπουδών

  1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα.
  2. Η παρακολούθηση κατά τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. Μέχρι και το τέλος του δευτέρου εξαμήνου ορίζεται το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

1. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η επιτροπή αξιολόγησης κατά κατεύθυνση αξιολογεί τον φάκελο του/της υποψηφίου/ας με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται σ’ αυτόν και επιλέγει εκείνους/ες που θα προχωρήσουν σε δεύτερο στάδιο και θα κληθούν σε συνέντευξη. Στο στάδιο της συνέντευξης καλούνται όσοι/όσες από τους/τις υποψήφιους/ες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των τυπικών αξιολογικών μονάδων ή οι έως 100 πρώτοι που έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία των τυπικών αξιολογικών μονάδων.

2. Για την επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

  • Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διπλωματική ή πτυχιακή εργασία
  • Επιπλέον ξένες γλώσσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Περισσότερα από ένα πτυχία ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα
  • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια

3. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι/ίδιες έχουν καταθέσει στο Τμήμα.

Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο/η υποψήφιος/α από τα ειδικά προσόντα του/της και από την απόδοσή του/της στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου/ας. Η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση ΜΔΕ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται κάθε φορά.

Δίδακτρα

1. Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Πρόγραμμα υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του/της.

2. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.

3. Oι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα διακανονισμού των διδάκτρων: μπορούν να δώσουν ποσό 500 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου και το υπόλοιπο ποσό λίγο πριν το τέλος του.

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ υπάρχει πρόβλεψη παροχής δύο υποτροφιών (ποσού 1.000 ευρώ), λαμβανομένης υπόψη της επίδοσης στα μαθήματα, της οικογενειακής και της επαγγελματικής κατάστασης των υποψηφίων.

Διδασκαλία, γλώσσα, φοίτηση, εξετάσεις

Tα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 16:00-20:00 και τρία Σάββατα τον μήνα 10:00-15:00 (ενδεικτική ώρα) στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και, σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το εξωτερικό, η αγγλική. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα προβλέπεται περίοδος εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού τριμήνου στο οποίο έγινε η διδασκαλία. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επανεξετάζεται. Για τον τελικό βαθμό στο μάθημα επανεξέτασης συμψηφίζονται οι βαθμοί της πρώτης και της δεύτερης εξέτασης. Αν ο τελικός βαθμός είναι κάτω από 5, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του Προγράμματος. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Ο/Η φοιτητής/τρια επεξεργάζεται το θέμα και το παρουσιάζει σε ανοιχτή παρουσίαση. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του γ’ εξαμήνου.

Συντονίστρια ΠΜΣ: Ιωάννα Τούπου

Τηλ.: 210 7462104

Ε-mail: Click to show

Website: https://sites.google.com/site/ekpametaptychiakoprogramma/

 

 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework