Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 21-04-2020

Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης  και Παχυσαρκία» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Με την παρούσα Προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-2021 & 2021-2022, να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του Σακχαρώδους Διαβήτη και της Παχυσαρκίας (M.Sc. – Master’s Degree in Diabetes Mellitus and Obesity), μετά από επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων,

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής
 2. Πτυχιούχοι  Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 3. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής
 4. Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Σχολής
 5. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ
 6. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού
 7. Πτυχιούχοι Τμήματος ΤΕΦΑΑ,

των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών και αντίγραφο πτυχίου.
 2. Διπλωματική – πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
 3. Μεταπτυχιακές σπουδές (εφόσον υπάρχει).
 4. Επιστημονικό έργο – ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει).
 5. Κλινική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον υπάρχει).
 6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (απαραίτητη) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχει).
 7. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.
 8. Υποτροφίες, διακρίσεις, βραβεία που έχει λάβει ο υποψήφιος (εφόσον υπάρχουν).
 9. Στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα, τις γνώσεις τα επαγγελματικά σχέδια και τους στόχους του υποψηφίου που θα προκύψουν από την προσωπική συνέντευξη.
 10. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται  τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ με βάση μιας συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με  τα ανωτέρω κριτήρια.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η  Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

3. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Οι υποψήφιοι με υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θα γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού.

4.  Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. που διατίθεται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: www.appk.gr.

Την αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση.
 2. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση.
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας – εφόσον υπάρχει.
 5. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση – εφόσον υπάρχει.
 6. Βεβαίωση υπεύθυνου Καθηγητή σε περίπτωση επιστημονικού έργου – ερευνητικής δραστηριότητας – εφόσον υπάρχει.
 7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων – εφόσον υπάρχουν.
 8. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας σε περίπτωση κλινικής ή επαγγελματικής εμπειρίας – εφόσον υπάρχει.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 10. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.
 11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Δύο φωτογραφίες.
 13. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
 14. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν τη προκήρυξη .
 15. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 16. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 17. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν αυτοπροσώπως

-Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-15.00

-Τρίτη και Πέμπτη 09.00-14.00,  στη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία», κα Παναγιώτα Μαχειμάρη

Πόντου 104, Γουδί 11527, Αθήνα

Τηλ.: 210-7470089

e-mail: Click to show

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την 25η Μαΐου 2020 μέχρι την 26η Ιουνίου  2020. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά για την ημερομηνία της προσωπικής συνέντευξης.

5.  Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και η  εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον  Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ  συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για την διετία 2020‐2022, το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε € 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα  και περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: www.appk.gr

Prokiryxi_2020-2022

Programma_Spoydon_2020-2022

Aitisi_ypopsifiotitas_2020_-_2022

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework