Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 24-06-2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής»

...

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 20/16.05.2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διά Βίου Μάθηση-Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και γενικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης. Επίσης καλύπτει το πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, το οποίο απασχολεί πολύ σοβαρά τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διεθνή βιβλιογραφία.

Έναρξη και διάρκεια φοίτησης

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η διάρκεια φοίτησης του ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Μαθήματα

 

Εξάμηνο σπουδών

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1ο εξάμηνο

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας – Στατιστική

10

Ψηφιακά Περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

10

Ηγεσία στην εκπαίδευση και οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών: ερευνητικές προσεγγίσεις

10

2ο εξάμηνο

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την εκπαίδευση

10

Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

10

Σχολική Βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

10

3ο εξάμηνο

Συνεργατικές κοινότητες μάθησης και ηγεσία

10

Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων ΔΒΜ και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

                   10

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο σχολείο

10

4ο  εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 €. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-τριών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/-ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/-ουσών.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2019. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ κριτηρίων, ως εξής:

Α) Η πιστοποιημένη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) επιπέδου Β2 σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση πριν τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Ο/η υποψήφιος/-α που δεν επιτύχει στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Β) Η γραπτή εξέταση σε βασικά θεματικά πεδία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Γ) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

Δ) Η ατομική συνέντευξη.

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες:

 •  Γραπτή εξέταση, έως πενήντα (50) μονάδες,
 • Γενικός βαθμός πτυχίου, έως πέντε (5) μονάδες,
 • Βαθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων, έως πέντε (5) μονάδες,
 • Βαθμολογία σε συναφή πτυχιακή εργασία, έως πέντε (5) μονάδες,
 • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα, έως πέντε (5) μονάδες,
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ, έως πέντε (5) μονάδες,
 • Ατομική συνέντευξη, έως είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/-ες οι ισοβαθμούντες/-ούσες με τον/την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών υπολείπεται των δέκα (10), το πρόγραμμα δύναται να μην προσφερθεί, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της συνέλευσης του τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους

Η ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ΜΠΣ) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται.
 2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται.
 3. Βιογραφικό σημείωμα. [Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφωση, δ. Ξένες γλώσσες, ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα, στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.].
 4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, επιπέδου Β2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί και διενεργείται γραπτή εξέταση (πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων).
 5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΠΜΣ.
 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από την 1η Ιουλίου 2019 έως και την 2η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el/form/aitisi-gia-to-metaptyhiako-progr). Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 128ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ, στο τηλ. 2310 995081, ώρες 12.00-14.00, email: Click to show καθώς και την ιστοσελίδα http://msc-lilles.nured.auth.gr   του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προβλεπόμενες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), θα εξεταστούν, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, σε γραπτό κείμενο. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα καταρτιστεί πίνακας με τα ονόματα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας επιλογής.

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για τις ξένες γλώσσες, για όσους/-ες δεν έχουν καταθέσει σχετικό αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης και έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μαζί με την υποβολή της αίτησής τους σε ποια γλώσσα επιθυμούν να εξεταστούν, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ώρες και οι αίθουσες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα βασικά θεματικά πεδία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019. Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής σε ώρες και οι αίθουσες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework