Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 30-08-2018

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2018 στο ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάμηνα, 120 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρώτο εξάμηνο παρακολουθούν 3 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS). Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 μαθήματα Επιλογής (30 ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 μαθήματα Επιλογής (30 ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 ώρες/μάθημα).

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2018.

Αιτήσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο.
  5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Δύο πρόσφατες (του τελευταίου εξαμήνου) μικρές φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

1.Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά– συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.

Θα μοριοδοτηθεί μια μόνον εργασία ή ανακοίνωση ή συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με σειρά αξιολόγησης από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό ως εξής:

Πλήρες άρθρο έντυπο η ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε ξενόγλωσσο περιοδικό (peer reviewed journal)

Πλήρες άρθρο έντυπο η ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε αναγνωρισμένο ελληνικό περιοδικό (peer reviewed journal) ανακοίνωση ή συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υποψηφίου που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του, μπορεί να το αναφέρει στο Βιογραφικό του και να το προσκομίσει στη Συνέντευξη.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της ακολουθείστε το σύνδεσμο:

http://bit.ly/phc_master2018

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στη διεύθυνση mClick to show                                                                                                                                 ή

στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, ισόγειο, τηλ. 2310 999339 και ώρες 10:00-12:00 π.μ.

ή

Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη

Τα δικαιολογητικά που θα σταλούν έως 14-9-2018 θα είναι απλές φωτοτυπίες.

Σε περίπτωση επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις τα δικαιολογητικά επικυρωμένα από τα αρμόδια όργανα. Θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ

Διευκρίνιση:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα με όποιον τρόπο επιλέξουν όλα τα δικαιολογητικά.

Διαδικασία Επιλογής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (δηλ. 5) στις γραπτές εξετάσεις.

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999339

στο διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

http://phc.med.auth.gr/

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων:

16-7-2018 έως και 14-9-2018

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων:

Τετάρτη 19-9-2018, ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο ΣΤ’ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό.

Η προσέλευση θα γίνεται 15΄ πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Ημερομηνία προσωπικών συνεντεύξεων:

Πέμπτη 20-9-2018, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κτίριο ΚΕΔΙΠ, ισόγειο και ώρες 10:00 έως 12:00 π.μ.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework