Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 27-05-2020

Πληροφορική και Τηλεματική

...

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
ii) Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τ
μημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 15 Μαΐου έως 15
Ιουνίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 • βαθμός πτυχίου
 • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος
 • διπλωματική εργασία
 • σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
 • συνέντευξη
 • συστατικές επιστολές

Βάση του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:

 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, την
 • παρακολούθηση του σεμιναρίου και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (προαιρετικά) η ελάχιστη και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη,
 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 2.800 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης, προσφέρονται συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549402/444, email:
Click to show) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dit.hua.gr/index.php/el/.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework