Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 26-05-2020

Πληροφορική και Δίκτυα

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Πληροφορικής και Δικτύων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, θα διαρκέσει από 06/07/ 2020 έως 04/09/2020
Έναρξη Μαθημάτων: 1 Οκτωβρίου 2020

Αίτηση Συμμετοχής

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση στη γραμματεία του τμήματος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Παράλληλα με την αίτηση καταθέτουν και αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση τους. Η υποβολή της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν προσωπικώς ή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Kαι στις δυο περιπτώσεις είναι ευθύνη του υποψηφίου να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρέωση της γραμματείας να εκδώσει και να παραδώσει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

  1. Συναφές πτυχίο*
  2. Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2
  3. Γενικός βαθμός πτυχίου
  4. Ερευνητική εμπειρία
  5. Συγγραφική εμπειρία
  6. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια
  7. Εργασιακή εμπειρία
  8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).
  9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Τα πρώτα δύο (2) κριτήρια: 1) Συναφές πτυχίο και 2) Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Έλλειψη των ανωτέρω προαπαιτουμένων, οδηγεί σε αποκλεισμό από περαιτέρω κρίση για επιλογή φοίτησης στο ΠΜΣ.

*Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το συναφές πτυχίο να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος ΑΕΙ) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί η βεβαίωση αγγλικών τουλάχιστον Β2 με απόδειξη ότι η αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης.

** Φοιτητές που δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αναφέροντας ότι αναμένουν να λάβουν το πτυχίο τους τον Σεπτέμβριο 2020.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework