Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 13-12-2018

Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 και έχει σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην οικονομία, κοινωνία, εκπαίδευση, οργάνωση, διοίκηση, λογιστική και χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό

Η εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα παρέχει στους αποφοίτους ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Στην αγορά εργασίας παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους του τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), ενώ παράλληλα οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. Επιπλέον, και σύμφωνα με όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν περίπου 900.000 κενές θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να επιλέξει το μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι οι εξής:

 • Γιατί είναι από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέχρι σήμερα έχει 580 αποφοίτους.
 • Γιατί το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων του είναι πολύ υψηλό.
 • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών του αποτελεί συνδυασμό τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές-διοικητικές θέσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.
 • Γιατί το ακαδημαϊκό προσωπικό του αποτελείται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες-μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης.
 • Γιατί στα μαθήματα προσκαλούνται, ανά τακτά διαστήματα, εξωτερικοί ομιλητές από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Γιατί ενημερώνονται και υποστηρίζονται ενεργά οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες σε θέματα εύρεσης εργασίας και πρακτικής άσκησης.
 • Γιατί δίνεται έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Γιατί το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Διάρκεια σπουδών

Δύο εξάμηνα μαθημάτων + ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία εισαγωγής, κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι αφενός η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφετέρου η πιστοποίηση των υποψηφίων στη γνώση της αγγλικής γλώσσας, με την κατάθεση νόμιμου τίτλου-αποδεικτικού.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης είναι: Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του/της υποψηφίου/ας στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα, καθώς και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.ά.).

Από την τελική βαθμολογία της δεύτερης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους/τις επιτυχόντες/ούσες και επιλαχόντες/ούσες. Όσοι/ες ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα επιλέγονται επίσης.

Δομή Προγράμματος

Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης (full-time). Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις απογευματινές ώρες (16:30-21:30). Το όριο απουσιών ανά μάθημα είναι μέχρι τρεις (3), συμπεριλαμβανομένων δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

 • Στο πρώτο εξάμηνο (εαρινό) ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής
 • Στο δεύτερο εξάμηνο (χειμερινό) ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής
 • Στο τρίτο εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια, αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του/της, είναι υποχρεωμένος/η να εκπονήσει διπλωματική εργασία

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS: 90

Μαθήματα Α’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται ένα από τα παρακάτω)

 • Επιχειρησιακή Έρευνα στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Μέθοδοι Επιστήμης των Δεδομένων
 • Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Συστήματα Πολυμέσων

Μαθήματα Β’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)

 • Εργαστήριο Διοικητικών Παιγνίων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Τεχνο-οικονομικά και Στρατηγικές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Γ’ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Δίδακτρα-υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού καταβάλλεται το ποσό των 2.950 ευρώ ως τέλος φοίτησης από κάθε φοιτητή/τρια. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δύο δόσεις ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται φοιτητές/τριες που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού όσων εγγράφονται στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4485/2017. Εκτός των υποτροφιών με βάση οικονομικά-εισοδηματικά κριτήρια, παρέχεται μία πλήρης υποτροφία με ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στα μαθήματα).

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: Φεβρουάριος 2019. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22/01/2019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (oι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
 • Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στο ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας). Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο, ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε
 • Επιπρόσθετα προσόντα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχει), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες

Γραμματεία ΔΠΜΣ (κτίριο Η’ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ισόγειο)

Διεύθυνση: Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, T.K. 546 36, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891514

Fax: 2310 891563

Ε-mail: Click to show

Website: http://mis.uom.gr

Blog: http://misuom.blogspot.gr

Facebook: http://www.facebook.com/misuom

Twitter: @mis_uom

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework