Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 07-10-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών (2021-2022)

 

Παράταση

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενημερώνει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ότι η προθεσμία παρατείνεται έως τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

-------

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

("Εναρξη Μαθηµάτων: Οκτώβριος 2021)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο έγκρισης του ΥΠΠΕΘ, τις με αρ. πρωτ. 6885/06-07-2018 (ΦΕΚ 3312/τ.Β’/10-08-2018) και 10356/05-10-2018 (ΦΕΚ 4907/τ.Β’/02-11-2018) αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017).

Γνωστικό Αντικείµενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεραπεία και φροντίδα τραυμάτων και ελκών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος, των στομίων, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και θεραπεία τους και στην προηγμένη έρευνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «MSc in Treatment and Care of Wounds and Ulcers'».

Φοίτηση: Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα του καθενός από τα τρία πρώτα εξάμηνα αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, ενώ σε ποσοστό έως 35% μπορεί να πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Τέλη Φοίτησης: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 750,00 ευρώ ανά εξάμηνο, δηλαδή 3.000,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης παρέχεται κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και θα προσκομίσουν, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψηφίους είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών θα κληθούν, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Ο εγκεκριμένος αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Βαθμολογία υποψηφίων

 • Γενικός βαθμός πτυχίου - 30%
 • Σχετική ερευνητική δραστηριότητα - 20%
 • Επαγγελματική εμπειρία ή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. - 20%
 • Συνέντευξη - 30% 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους, έχει ως εξής: Β = Κ1 × 0,3 + Κ2 × 0,2 + Κ3 × 0,2 + Κ4 × 0,3

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το χώρο και το χρόνο της προσωπικής τους συνέντευξης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Η βαθμολογία των υποψηφίων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών προκύπτει με συνεκτίμηση κριτηρίων ως εξής:

Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα- δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή ανακτάται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών. Διευκρινίζεται ότι οι τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών.
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Θεωρείται απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2) και προαιρετικά άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με την επιστήμη της Νοσηλευτικής σε αγγλόφωνη χώρα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας δύνανται να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση (μεταφράζοντας ελληνικό κείμενο σε αγγλικό).
 • Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ευρωπαϊκού ή εθνικού, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής εκπαίδευσης στο χειρισμό Η/Υ (συμβατό με τύπο IBM) και σε περιβάλλοντα με λειτουργικό Windows (Παραδείγματα φορέων: ECDL Eλλάς Α.Ε., Vellum Global Educational Services S.A., Infotest, ΙCT Hellas, ICT Europe, ΚΕΥ - CERT, ACTA Α.Ε., I. SKILLS A.E., TELEFOS TRAINING ΕΠΕ). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πιστοποιητικό γνώσης στη χρήση και λειτουργία Η/Υ, θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται και να λειτουργεί επαρκώς Η/Υ με λειτουργικό περιβάλλον Windows, καθώς και τον τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης εμπειρίας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτής δεν συνεπάγεται και την αποδοχή της ως επίσημο πιστοποιητικό τεκμηρίωσης των γνώσεων. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε προφορική εξέταση ως προς τη χρήση Η/Υ είτε κατά την ημέρα της συνέντευξής του είτε σε άλλη ημερομηνία που θα κληθεί από την αρμόδια επιτροπή.
 • Κείμενο προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον υπάρχει)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και κάθε άλλο έγγραφο – δικαιολογητικό που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους, όπως π.χ. αντίγραφα διπλώματος άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, κ.λπ.

Είναι αποδεκτό τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά να υποβληθούν σε απλά αντίγραφα.

Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η προθεσμία παρατείνεται έως τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθείμε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω Υπόψη Διευθύντριας ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» Καθηγήτριας Μάρθας Κελέση (παράδοση στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΠΑ.Δ.Α.)

β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Click to show με θέμα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ). Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Για διευκρινίσεις επί της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (email: Click to show / Τηλ. 210 5385 642). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο http://www.trauma.uniwa.gr/.

Προκήρυξη / Παράταση

πηγή:eduguide.gr
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework