Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 31-08-2018

Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.) (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις*:

 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
 • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
 • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

*Η λειτουργία κάθε κατεύθυνσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των  ενδιαφερομένων υποψηφίων, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Αντικείμενο και στόχοι του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στον διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης. Το ΠΜΣ στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, χρηματοοικονομικής, διοίκησης και οικονομίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται α) η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών περιόδων και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ολιγοήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του (ΔΜΣ) είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17, είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι σχολών θετικών και οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων, πληροφορικής, καθώς και άλλων συναφών τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.600,00 ευρώ, κατανεμημένο σε δόσεις (600,00€ με την εγγραφή και τρεις (3) δόσεις των 1.000,00 ευρώ), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το N. 4485/17.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός βραβείων και υποτροφιών, που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τους κανονισμούς-αποφάσεις του ιδρύματος. Επιπλέον, το ΠΜΣ παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Κατηγορία πτυχίου/διπλώματος (βαρύτητα 30%): Προτεραιότητα κατά το κριτήριο αυτό έχουν οι μηχανικοί Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης, ακολουθούν οι απόφοιτοι/ες ΑΕΙ θετικών και οικονομικών επιστημών, στη συνέχεια οι απόφοιτοι/ες άλλων ΑΕΙ συναφών με το ΠΜΣ-ΟΔΙΜ και έπειτα οι απόφοιτοι/ες συναφών ΤΕΙ.
 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, χρόνος κτήσης πτυχίου/διπλώματος και επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) (βαρύτητα 20%)
 • Συνέντευξη υποψηφίου (βαρύτητα 30%): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ας.
 • Συνυπολογισμός συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας (βαρύτητα 20%): Προσδιορίζεται κατόπιν εξέτασης του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων και των συνοδευτικών με αυτό αποδεικτικών εγγράφων, σε συνδυασμό και με τη σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.
 • Πριμοδότηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου: Πρόσθετο μπόνους έως 10% το πολύ, της συνολικής επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την κρίση της επιτροπής, εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών ή βεβαίωσης περάτωσης Σπουδών, φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικά αντιστοιχίας και ισοτιμίας, αν χρειάζονται, από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και τυχόν εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 3. Βιογραφικό σημείωμα, και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.
 4. Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας, μία (1) φωτογραφία και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.
 6. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του κανονισμού λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2217035422, 2271035402 και ώρες 09:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Click to show, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/.

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework