Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 15-11-2018

Νομική

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι θα δέχεται αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019 (εαρινό εξάμηνο 2018-2019) και οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM-Master of Laws). Προκηρύσσονται τριάντα (30) θέσεις.

 Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

  1. Οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νομική θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
  2. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου «Λίαν καλώς» με ελάχιστο 7,5/10, των πανεπιστημίων της Ελλάδας «Λίαν καλώς» με ελάχιστο 7,0/10 και των βρετανικών πανεπιστημίων τουλάχιστον Upper second-class honors (2,1). Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και για υποψήφιους-αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων (για παράδειγμα, τουλάχιστον 3,3 σε συστήματα με κλίμακα μέχρι το 4,0). Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές απόφοιτοι Νομικής με χαμηλότερο βαθμό πτυχίου και αξιόλογες επαγγελματικές επιδόσεις, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο των επιλεγέντων.
  3. Η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS τουλάχιστον 6,5 ή σπουδές σε αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών) συνιστά προϋπόθεση εισαγωγής. Γνώση δεύτερης ή και τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας λαμβάνεται υπόψη.

Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα λαμβάνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατόν υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.125 ευρώ.

Δομή του Προγράμματος

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και το Πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο στάδια. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα, ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα θα διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα, τις απογευματινές ώρες (16:30-19:30 ή 18:00-21:00).

Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες οφείλουν να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα κορμού ΝΟΜ 508 «Θεμελιώδεις Αρχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όσοι και όσες επιθυμούν να ακολουθήσουν κάποια από τις τρεις κατευθύνσεις πρέπει να παρακολουθήσουν τρία μαθήματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σ’ ένα απ’ αυτά. Όσοι και όσες δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν κάποια από τις τρεις κατευθύνσεις θα πρέπει να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα και ακόμη ένα της επιλογής τους κατά το πρώτο εξάμηνο και δύο της επιλογής τους κατά το δεύτερο εξάμηνο, ενώ οφείλουν να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή εργασία τους σ’ ένα από τα μαθήματα αυτά.

Προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο

 

Πρώτο εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο, Ιανουάριος-Μάιος 2019)

NOM 508

Θεμελιώδεις Αρχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποχρεωτικό για όλους)

NOM 512

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (Κατευθύνσεις Α’ και Γ’)

NOM 517

Θεωρία Ποινικού Δικαίου (Κατεύθυνση Α’)

NOM 524

Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο (Κατεύθυνση Β’)

NOM 531

Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (Κατεύθυνση Γ’)

 

Δεύτερο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019)

NOM 511

Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κατεύθυνση Α’)

NOM 513

Φύλο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κατευθύνσεις Α’ και Γ’)

NOM 519

Εφαρμοσμένη και Δικανική Εγκληματολογία (Κατεύθυνση Α’)

NOM 522

Δίκαιο των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και Επίλυση Διεθνών Εμπορικών Διαφορών (Κατεύθυνση Β’)

NOM 523

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κατεύθυνση Β’)

NOM 525

Τραπεζικές Συμβάσεις και Προστασία Καταναλωτή (Κατεύθυνση Β’)

NOM 532

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος (Κατεύθυνση Γ’)

 

 Κατεύθυνση Α’: Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Προσφερόμενα μαθήματα:

NOM 511 Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (β’ εξάμηνο)

NOM 512 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (α’ εξάμηνο)

NOM 513 Φύλο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (β’ εξάμηνο)

NOM 517 Θεωρία Ποινικού Δικαίου (α’ εξάμηνο)

NOM 519 Εφαρμοσμένη και Δικανική Εγκληματολογία (β’ εξάμηνο)

Κατεύθυνση Β’: Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

Προσφερόμενα μαθήματα:

NOM 522 Δίκαιο των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και Επίλυση Διεθνών Εμπορικών Διαφορών (β’ εξάμηνο)

NOM 523 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (β’ εξάμηνο)

NOM 524 Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο (α’ εξάμηνο)

ΝΟΜ 525 Τραπεζικές Συμβάσεις και Προστασία Καταναλωτή (β’ εξάμηνο)

 Κατεύθυνση Γ’: Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

Προσφερόμενα μαθήματα:

NOM 531 Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (α’ εξάμηνο)

NOM 532 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος (β’ εξάμηνο)

NOM 512 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (α’ εξάμηνο)

NOM 513 Φύλο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (β’ εξάμηνο)

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl) μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

(α)     Πιστοποιημένο αντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση ότι επίκειται η κτήση του πτυχίου

(β)     Αναλυτική βαθμολογία

(γ)     Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

(δ)     Αποδεικτικά στοιχεία πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών

(ε)     Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) ακαδημαϊκών ΑΕΙ από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Δύναται η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από εργοδότη ή προϊστάμενο με προσωπική αντίληψη της εργασίας και προσωπικότητας του/της υποψήφιου/ας. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 (οι ακαδημαϊκοί ή εργοδότες που θα κληθούν να στείλουν συστατικές επιστολές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα). Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες

(στ)   Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες, στα ελληνικά ή στα αγγλικά) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων του/της υποψήφιου/ας, με εκδήλωση προτίμησης κατεύθυνσης. Εάν ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να ακολουθήσει κατεύθυνση θα πρέπει να το δηλώσει ρητά. Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για φοιτητές και φοιτήτριες που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν κάποια κατεύθυνση.

Χρονοδιάγραμμα

  • Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την προσφορά ή μη της θέσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.
  • Η αποδοχή της θέσης και η πληρωμή της προκαταβολής και της ιατρικής περίθαλψης πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.
  • Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν στις 8-11 Ιανουαρίου 2019.
  • Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 π.μ.-2.00 μ.μ.

Συντονίστρια Προγράμματος: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού. Τηλέφωνο: +357 22892995. E-mail: Click to show

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework