Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-06-2020

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης

Το ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 687/08-05-2018 (ΦΕΚ 20609/Β΄/7-6-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού (ΦΕΚ 2955, τ.Β΄, 20- 7-2018) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 30 σπουδαστών.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για αποδεδειγμένα εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:

1) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
2) Ευρωπαϊκή Ιστορία
3) Ιστορία της Τέχνης

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:

 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος - 18 θέσεις
 2. Ευρωπαϊκή Ιστορία - 8 θέσεις
 3. Ιστορία της Τέχνης - 4 θέσεις

1. Υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης - Modern and Contemporary History and History of Art» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του Ν. 4485/2017.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά* κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης
 7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. εάν υπάρχουν
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο πρέπει να εκτυπώσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework