Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 30-08-2018

Μεταπτυχιακό στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για τη διοικητική στήριξη), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο και δύο εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, όπως αναλύεται και εξειδικεύεται στην Απόφαση αριθ. 14597, ΦΕΚ 1808/τ.Β΄/21-5-2018. Αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του προγράμματος που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 γίνονται δεκτές από 5/7/2018 έως 14/9/2018. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 17/9/2018 έως 21/9/2018. Ως ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018.

Ως υποψήφιοι για φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής ή άλλων συναφών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για το πρόγραμμα δεν απαιτείται καταβολή τελών εγγραφής ή φοίτησης.

Διάρθρωση

Το πρώτο από τα τρία εξάμηνα του κύκλου σπουδών είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων και στη γνωριμία με τα εργαστήρια και τα προσφερόμενα ερευνητικά θέματα διπλωματικών εργασιών. Τα δύο επόμενα εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην προετοιμασία και εκπόνηση της πειραματικής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας (διατριβής μεταπτυχιακής ειδίκευσης). Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και, σε περίπτωση παρακολούθησης από αλλοδαπούς φοιτητές, η ελληνική και η αγγλική. Έμφαση δίνεται στην ερευνητική εργαστηριακή εκπαίδευση. Η ερευνητική διπλωματική εργασία των φοιτητών απαιτεί ελάχιστο χρόνο ερευνητικής απασχόλησης 12 μήνες. Η εξειδικευμένη έρευνα που απαιτείται για την προετοιμασία και εκπόνηση της διατριβής μεταπτυχιακής ειδίκευσης πραγματοποιείται στα εργαστήρια των μελών του ΔΔΠΜΣ, ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να γραφεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Η επίδοση στην ερευνητική διπλωματική εργασία αξιολογείται από πενταμελή εξεταστική επιτροπή διδασκόντων του προγράμματος, σε διαδικασία ανοιχτής δημόσιας υποστήριξης ύστερα από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή. Η επίδοση αυτή συνεισφέρει κατά 75% στον τελικό βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο

  • Θέματα Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας: Διασύνδεση βασικών αρχών της βιολογίας με τις σύγχρονες εξελίξεις στις γνώσεις και στις στρατηγικές της μοριακής-κυτταρικής βιολογικής έρευνας.
  • Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων και Εφαρμογές στην Αναγεννητική Ιατρική: Εμβάθυνση στην κατανόηση βασικών αρχών της σύγχρονης βιολογίας μέσα από τη μελέτη των βλαστικών κυττάρων και κατανόηση μιας από τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις που προέρχεται από το πεδίο της βιοτεχνολογίας υγείας.
  • Κυτταρική Αύξηση, Διαφοροποίηση και Καρκίνος: Κατανόηση σημαντικών πλευρών της καρκινογένεσης και της εξέλιξης του καρκίνου (γενετική-επιγενετική, ανοσία και καρκίνος, νεοπλασματική αγγειογένεση), με έμφαση σε σύγχρονα θέματα που αποτελούν ερευνητικό αντικείμενο μελών του Προγράμματος.
  • Λειτουργική Ανάλυση Γονιδίων - Από τον Σχεδιασμό στο Έμβιο Σύστημα: Κατανόηση μεθόδων και στρατηγικών της σύγχρονης έρευνας μέσα από παραδείγματα ανάπτυξης μοριακών εργαλείων, πρότυπων συστημάτων μελέτης, ολοκληρωμένης ανάλυσης σημαντικών πρωτεϊνών αναφοράς. και εξοικείωση με μεθόδους υπολογιστικής και πειραματικής ανάλυσης στο εργαστήριο.
  • Βιοτεχνολογικά Προϊόντα και Εφαρμογές: Εξοικείωση με τις διαφορετικές κατευθύνσεις και προσεγγίσεις στο ευρύτερο πεδίο της βιοτεχνολογίας και κατανόηση της διασύνδεσης της εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας με τη βασική μοριακή-κυτταρική βιολογική έρευνα.

Β’ εξάμηνο

Προετοιμασία της διατριβής μεταπτυχιακής ειδίκευσης: Πειραματική-εργαστηριακή έρευνα, βιβλιογραφική έρευνα

Γ΄ εξάμηνο

Διατριβή: Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας

Προϋποθέσεις - Κριτήρια επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που πιστοποιεί ότι για τη λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (ενδεικτικά, μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα). Στην περίπτωση αυτή, αν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του, η οποία αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2018.

4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)

5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης

6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές

8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους

Η επιλογή των υποψηφίων (κατ’ ανώτατο όριο 10) θα γίνει μετά τη διαδικασία της συνέντευξης και θα στηριχτεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας): Βαθμός από τη συνέντευξη (συνεκτιμώνται η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση - 40%), βαθμός πρώτου πτυχίου (20%), άλλα στοιχεία του βιογραφικού (συνεκτιμώνται προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, συστατικές επιστολές κ.λπ. - 20%), γνώση της αγγλικής γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, συνεκτιμάται η απόδοση σε ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός κειμένου μικρής έκτασης που θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης - 20%).

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 26510 07559, fax: 26510 07868, e-mail: Click to show. Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 1-8) μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 14/9/2018). Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την επιτροπή του Προγράμματος με αποστολή e-mail.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework