Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 30-08-2018

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ διαρκεί τέσσερα εξάμηνα (120 ECTS) και μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ’ εξάμηνο οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης σε μία από τις δύο ειδικεύσεις: Δημόσια Υγεία (10 θέσεις) και Πολιτική Υγείας (10 θέσεις). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες στο α’ εξάμηνο παρακολουθούν τρία υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS), στο β’ εξάμηνο παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό και δύο μαθήματα επιλογής (30 ECTS), στο γ’ εξάμηνο παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό και δύο μαθήματα επιλογής (30 ECTS) και στο δ’ εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 ώρες/μάθημα). Τα μαθήματα του α’ εξαμήνου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2018. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (οι πτυχιούχοι τμημάτων εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας σχολής είτε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2).
  5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  6. Αποδεικτικά έγγραφα ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας, καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Δύο πρόσφατες μικρές φωτογραφίες (του τελευταίου εξαμήνου), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Προαιρετικά δικαιολογητικά

  1. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε στρογγυλή τράπεζα. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσής τους ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Θα μοριοδοτηθεί μόνο μία εργασία ή ανακοίνωση ή συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με σειρά αξιολόγησης από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό ως εξής: Πλήρες άρθρο έντυπο ή ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε ξενόγλωσσο περιοδικό (peer reviewed journal) - Πλήρες άρθρο έντυπο ή ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε αναγνωρισμένο ελληνικό περιοδικό (peer reviewed journal) - Ανακοίνωση ή συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο.
  2. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε στην επιλογή του υποψηφίου μπορεί να αναφερθεί στο βιογραφικό και να προσκομιστεί στη συνέντευξη.

Αιτήσεις-Εξετάσεις

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://bit.ly/ph_master2018. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, στη διεύθυνση Click to show ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο ΚΕΔΙΠ Τμήματος Ιατρικής, ισόγειο, ώρες 10:00-12:00) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη. Τα δικαιολογητικά θα είναι απλές φωτοτυπίες και θα πρέπει να σταλούν έως τις 14/9/2018. Σε περίπτωση επιτυχίας θα κατατεθούν επικυρωμένα από τα αρμόδια όργανα. Διευκρίνιση: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά.

Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι θα κληθούν να αναπτύξουν κριτικά συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν από τα κεφάλαια 1, 2, 3, 7 του βιβλίου των Richard Wilkinson & Kate Pickett «The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger» (εκδόσεις Bloomsbury Press). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (βαθμός 5) στις γραπτές εξετάσεις, ενώ θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη. Oι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 17/9/2018 και οι προφορικές συνεντεύξεις την επομένη, Τρίτη 18/9/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 999339, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://publichealthpolicy.med.auth.gr.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework