Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 26-01-2018

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 και έχει ως σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;

Η εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελεί έναν συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Με την ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές - διοικητικές θέσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Στην αγορά εργασίας παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους του τομέα Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), ενώ παράλληλα οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. Επιπλέον και σύμφωνα με όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν περίπου 900.000 κενές θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να επιλέξει το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι οι εξής:

 • Γιατί το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) είναι από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέχρι σήμερα έχει πάνω από 550 αποφοίτους.
 • Γιατί το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων του είναι πολύ υψηλό.
 • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού αποτελεί έναν συνδυασμό τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές - διοικητικές θέσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.
 • Γιατί το ακαδημαϊκό προσωπικό του αποτελείται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες - μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης.
 • Γιατί στα μαθήματα προσκαλούνται, ανά τακτά διαστήματα, εξωτερικοί ομιλητές από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Γιατί το MIS ενημερώνει και υποστηρίζει ενεργά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε θέματα εύρεσης εργασίας και πρακτικής άσκησης.
 • Γιατί το MIS δίνει έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Γιατί το MIS έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Απαιτήσεις και διαδικασία εισαγωγής:

Στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ), με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή ανώτερο). Η διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό περιλαμβάνει: α) αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών και β) αξιολόγηση των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.

Διάρκεια σπουδών:

Δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Δομή προγράμματος:

Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως (full - time). Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και κατά τις απογευματινές ώρες (16:30 με 19:00 και 19:00 με 21:30). Το όριο απουσιών ανά μάθημα είναι μέχρι τρεις (3), συμπεριλαμβανομένων και δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

 • Στο πρώτο εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
 • Στο δεύτερο εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής.
 • Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής, και αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική εργασία.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS: 90

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα):

 • Εργαστήριο Διοικητικών Παιγνίων
 • Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω μαθήματα):

 • Συστήματα Πολυμέσων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Έμπειρα Συστήματα
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Επιχειρείν
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
 • Τεχνο-οικονομικά και Στρατηγικές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Γ’ Εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Δίδακτρα - υποτροφίες:

Για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.850 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δύο δόσεις ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών στους άριστους φοιτητές ως εξής: μία υποτροφία για το Α’ Εξάμηνο σπουδών και μία υποτροφία για το Β’ Εξάμηνο σπουδών.

Στον 22ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2018, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (oι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας. Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα προσκομίζεται σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Επιπρόσθετα προσόντα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, T.K. 546 36, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891514

Fax: 2310 891563

Ε-mail: Click to show

Website: mis.uom.gr

Blog: misuom.blogspot.gr

Facebook: www.facebook.com/misuom

Twitter: @mis_uom

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework