Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 07-11-2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2018 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων των επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάμηνο, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάμηνο.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή του και από υποψηφίους που εργάζονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1/11/2017 έως και 15/01/2018:

1.Αίτηση

2.Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.

3.Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

4.Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας (εάν υπάρχει).

5.Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

6.Βιογραφικό σημείωμα.

7.Δύο συστατικές επιστολές στο προτυποποιημένο έντυπο του ΠΜΣ, από ακαδημαϊκό ή εργασιακό πλαίσιο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα.

8.Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν κάποιος/α υποψήφιος/α γνωρίζει αγγλικά, αλλά δεν είναι κάτοχος πτυχίου, θα εξεταστεί προφορικά κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, εφόσον επιλεχθεί για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

9.Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση υποβολής.

10.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

11.Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανώτατο όριο λέξεων: 400).

12.Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή/και διδακτικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

13.Πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν).

14.Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είναι σε αναμονή ορκωμοσίας, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της σχολής ή του τμήματος για την περάτωση των σπουδών του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό βαθμό πτυχίου, την επίδοση σε συναφή με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την τυχόν ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τις συστατικές επιστολές και το κίνητρο του υποψηφίου για τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ. Όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων και κατόπιν συνεννόησης με τους υποψηφίους (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία).

Υποβολή δικαιολογητικών:

Ιδιοχείρως Δευτέρα έως Παρασκευή (10.00 με 14.00) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στην Ιατρική σχολή (κεντρική είσοδος: Μικράς Ασίας 75, είσοδος β: Τετραπόλεως 18), κάτω από τη λέσχη φαγητού στο ισόγειο με τις τζαμαρίες. ή ταχυδρομικά (στη σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν θα ξεπερνά την τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων).

Πληροφορίες: Στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Ιωάννα Τούπου 210 7462104 Click to show).

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework