Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 30-08-2018

Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Τα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ προκηρύσσουν τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας και άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων ανωτάτων σχολών της χώρας ή του εξωτερικού με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ από 3 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες από 10:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).

Υπόμνημα μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμού από τον ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).

δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας σχολής είτε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.

ε. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

στ. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία, συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

ζ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αξιολόγηση των υποψηφίων

Η επιτροπή εξετάσεων αξιολογεί τον φάκελο του κάθε υποψηφίου και καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψηφίους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4, παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως εξής:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.

β) Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:

  1.  Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ιστορίας, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας ελληνικού πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ ή ΚΥΣΑΤΣ): δέκα (10) μόρια
  2. Πτυχίο άλλων τμημάτων ΑΕΙ: ένα (1) μόριο

γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

δ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

ε) Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών από μηδέν (0) έως δέκα (10) μόρια.

στ) Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.

ζ) Προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 2.400 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (1.200 ευρώ) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄ εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης (1.200 ευρώ) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΔΠΜΣ: Τμήμα Ιατρικής, ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την κεντρική γραμματεία του τμήματος (τηλ.: 2310 999339, e-mail Click to show και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣΙ http://hmba.med.auth.gr/).

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework