Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 02-12-2019

Ιατρική του Ύπνου

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική του Ύπνου» Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), διάρκειας 18 μηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική του Ύπνου».

Προϋποθέσεις εγγραφής, απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί με ποσόστωση που καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια, του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80)

Τίτλος σπουδών
Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική του Ύπνου». Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Ιατρική του Ύπνου» ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) ανά έτος. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από τις 11 Νοεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρίας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή) έως και τις 17 Ιανουαρίου 2020 φάκελο υποψηφιότητας.

Το ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, η οποία ορίζεται συνολικά στο ποσό των 3.000 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής και συγκεκριμένα, η 1η δόση κατά την εγγραφή του φοιτητή και οι άλλες δύο δόσεις πριν από την έναρξη των εξαμήνων.

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100 τηλ.: 25510-30911
Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ιατρική του Ύπνου Τηλ: 25513-52096 E-mail: Click to show

Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework