Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 07-11-2019

Θρησκειολογία

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο «Θρησκειολογία» (ΦΕΚ 4317/28.09.2018) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) στη «Θρησκειολογία» (Master of Arts (MA) in Study of Religion) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

1) Θρησκειολογία – Study of Religion

2) Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions

3) Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art

Η ειδίκευση στη Θρησκειολογία περιέχει τις θεματικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική

Η ειδίκευση στη Βιοηθική των θρησκειών περιέχει τη θεματική ενότητα: Βιοηθική των θρησκειών

Η ειδίκευση στη Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει τη θεματική ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

(θεματικές ενότητες, πρόγραµµα µαθηµάτων, περιεχόμενο µαθηµάτων και κανονισμός λειτουργίας στον σύνδεσμο εδώ)

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης

 

2.Υποψήφιοι για το ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ «Θρησκειολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συµµετάσχουν µόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιµηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνοµάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλου ΑΕΙ)

Το ΠΜΣ «Θρησκειολογία» θα δέχεται σαράντα (40) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

3. Για την επιλογή συνεκτιµώνται:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%

- Μέσος όρος βαθµολογίας σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%),

- Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 5%, Γ1 7%, Γ2 10%],

- Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%],

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)

- Κατοχή πτυχίου Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)

- Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή µε το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (20%),

- Απόδοση σε γραπτό κείμενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15%

 

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σε προθεσµία που ορίζεται κατά την Προκήρυξη και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συµµετοχής (το έντυπο χορηγείται από τη Γραµµατεία, υπάρχει και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Τµήµατος)

2. Βιογραφικό σηµείωµα

3. Επικυρωµένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (µαζί µε την αναγνώριση του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Λοιποί τίτλοι σπουδών (µαζί µε την αναγνώρισή τους από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόµα το πτυχίο τους και περιµένουν την ορκωµοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

5. ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους

8. Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Θα εκτιµηθεί η πιστοποιηµένα καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας.

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

10. ∆ύο συστατικές επιστολές

11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν, όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.

12. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά τους οφείλουν να είναι µεταφρασµένα από το µεταφραστικό Τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνοµάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.

13. Οι υποψήφιοι από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Σηµείωση:

1. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση µόνο σε µία ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, κατατίθεται βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Κανένας φάκελος υποψηφίου δεν θα εξετασθεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν έχει σταλεί εκπρόθεσμα.

4. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

 

Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδροµείου έως Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2019) στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή,

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία» Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210-7275847, 210-7275823

 

5. Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων:

από Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 ως ακολούθως: ∆ευτέρα-Τετάρτη Παρασκευή ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη – Πέμπτη, ώρα 15:00-17:00 στο γραφείο 103 Α΄ όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής Άνω Ιλίσια (τηλ. 210- 7275823)

 

6. Ημερομηνίες για τη συνέντευξη και το γραπτό κείμενο των 500 λέξεων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν µε ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος  και του ΠΜΣ εδώ.

 

7. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και του ΠΜΣ εδώ.

8. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή τους.

9. Τα µαθήµατα του α΄ εξαµήνου αρχίζουν το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework