Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 02-12-2019

Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών » του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκούέτους 2019-2020.

Έναρξη Μαθηµάτων: Φεβρουάριος 2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τµήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με το µε αρ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο έγκρισης του ΥΠΠΕΘ, τις με αρ. πρωτ. 6885/06-Ο7-2018 (ΦΕΚ 3312/τ.Β΄/10-Ο8-2018) και 10356/05 1Ο-2018 (ΦΕΚ 4907/τ.Β΄/02-11-ΖΟ18) αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. καιτις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017).

Γνωστικό Αντικείµενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεραπεία και φροντίδατραυμάτων και ελκών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστηµονικά πεδία των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύ ματος, των στομίων, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και Θεραπεία τους και στην προηγµένη έρευνα.

Το Πρόγραµμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών». Ο µεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως "MSc in Treatment and Care of Wounds and Ulcers".

Φοίτηση: Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ' ελάχιστο τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπτός χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, καθώς και η δυνατότητα µερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Τα µαθήµατα του καθενός από τα τρία πρώτα εξάµηνα αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). || μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 30 πιστωτικές µονάδες (ECTS). Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείταιμε τη φυσική παρουσία των φοιτητών, ενώ σε ποσοστό έως 35% μπορεί να πραγµατοποιείταιη διδασκαλία των μαθηµάτων µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Τέλη Φοίτησης: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 750,00 ευρώ ανά εξάµηνο, δηλαδή 3.000,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης παρέχεται κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) µε την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔ|Π και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριΘμοι υπότροφοι σύμφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ηµεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισµένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωµα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση και έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου, με την προυπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και θα προσκοµίσουν, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημεροµηνία της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Απαραίτητη προυπόθεση για όλους τους υποψηφίους είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου πραγµατοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συµπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαΘμήσαντες στη θέση αυτή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών θα κληθούν, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Ο εγκεκριµένος αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ

Υποβολή Αιτήσεων
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα- δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ ή ανακτάται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
  • Βιογραφικό Σηµείωμα.
  • Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών. Διευκρινίζεται ότι οι τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώµατος Προπτυχιακών Σπουδών.
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Θεωρείται απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου 82) και προαιρετικά άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που οι) κατέχουν βασικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εµπειρία σχετική με την επιστήμη της Νοσηλευτικής σε αγγλόφωνη χώρα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας δύνανται να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση (μεταφράζοντας ελληνικό κείμενο σε αγγλικό).
  • Αποδεικτικά γνώσης χειρισµού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε επίσηµο πιστοποιητικό ευρωπαϊκού ή εθνικού, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής εκπαίδευσης στο χειρισμό Η/Υ (συµβατό µε τύπο ΙΒΜ) και σε περιβάλλοντα με λειτουργικό. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πιστοποιητικό γνώσης στη χρήση και λειτουργία Η/Υ, θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται και να λειτουργεί επαρκώς Η/Υ με λειτουργικό περιβάλλον ννίηάοιΝ5, καθώς και τον τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης εµπειρίας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτής δεν συνεπάγεται και την αποδοχή της ως επίσηµο πιστοποιητικό τεκμηρίωσης των γνώσεων. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε προφορική εξέταση ως προς τη χρήση Η/Υ ε΄τε κατά την ημέρα της συνέντευξής του είτε σε άλλη ημεροµηνία που θα κληθεί από την αρμόδια επιτροπή.
  • Κείµενο προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφερθούν στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα εοιστημονικά αντικείμενα του προγράµματος.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισµένου κύρους.
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελµατικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  • Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον υπάρχει).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν και κάθε άλλο έγγραφο - δικαιολογητικό που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους, όπως π.χ. αντίγραφα διπλώµατος άλλου μεταπτυχιακού προγράµματος, βεβαιώσεις συµμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, κ.λπ. Είναι αποδεκτό τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά να υποβληθούν σε απλά αντίγραφα. Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 23/12/2019.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθείμε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδροµική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω Υπόψη Διευθύντριας ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» Καθηγήτριας Μάρθας Κελέση (παράδοση στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλουτου ΠΑ.Δ.Α.)

β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Click to show με θέμα: Επώνυμο Όνομα…Αίτηση Εισαγωγής.

Η αίτηση συµπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα - δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

γ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού (Τηλ. 210 5385 642 / Click to show), στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ., στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστηµιούπολη 1 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πρόγραµμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυµάτων και Ελκών» Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω Κτίριο Κ13 (ΠΡΟΚΑΤ), 2ος όροφος, Γραφείο Κ13.207

Περισσότερες πληροφορίες: www.trauma.uniwa.gr/

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework