Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 16-04-2020

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική - Ειδίκευση “Δημόσια Ελεγκτική“

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για την ειδίκευση  “Δημόσια Ελεγκτική“.

Σκοπός του ΔΠΜΣ

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση και κατάρτιση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής του δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση κυρίως του δημοσίου τομέα ή και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ειδίκευση “Δημόσια Ελεγκτική” προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί 3 εξάμηνα. Προσφέρεται ως μερικής φοίτησης με διάρκεια 4 εξάμηνα

Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης είναι:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Τίτλοι Ξένων Γλωσσών
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  6. GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση
  7. Δυο (2) Συστατικές Επιστολές

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής.

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να μας προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς, αν δεν υποβληθούν με την αίτηση, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο PDF ή συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση, έως και την Δευτέρα 15η Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscpubaud[at]econ.uoa.gr.

Επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ θα κληθούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ όποιο προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο.

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://bit.ly/2z6IbdZ

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework