Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 15-05-2020

Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Applied Economics AND Regional Development), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

 1. Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης»,
 2. Κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης», με δύο ειδικεύσεις:
  α) «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και
  β) «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων»

Διάρκεια προγράμματος: Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Αριθμός εισακτέων: Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων.

3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Κύκλο Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλουν, από 15 Μαΐου 2020 έως και 19 Ιουνίου 2020, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.(υπάρχει ηλεκτρονικά έντυπο)
 • Πτυχίο και την αναγνώριση της ισοτιμίας του, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου. (Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης, έως την 1η Σεπτεμβρίου)
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει)
 • Δημοσιευμένες εργασίες (εάν υπάρχουν)
 • Ερευνητική ή συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου

4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:

α) την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης,
γ) συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.

Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή 0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις 0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4.

5. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος Proficiency ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική. Ομοίως δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

7. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου απαιτείται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 15 Μάϊου έως και 19 Ιουνίου 2020, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, κάθε Τρίτη 10:00-13:00 [Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, 2ος όροφος], ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 19/06/2020), σε φάκελο από λάστιχο, τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας, στην διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών,
Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Λεωφόρος Συγγρού 136
Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

Προσοχή: Αναλυτικές πληροφορίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης της αγγλικής γλώσσας και των συνεντεύξεων, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α. www.topa.panteion.gr, από οπού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο η ενημέρωση των υποψηφίων.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework