Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 05-11-2018

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου οργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics (ΦΕΚ Υ.Α. - επανίδρυσης: 2554/02-07-2018).

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων Σχολών Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Σχολών και Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών σε καινοτόμους τομείς της μαθηματικής μοντελοποίησης. Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες, υποχρεωτικά διπλωματούχοι συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες ή τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, που δεν είναι υποχρεωτική, οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Μετά την απόκτηση του διπλώματος υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΔΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Α, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη, Τ.Κ. 671 00) έως τις 20 Νοεμβρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://mapmath.civil.duth.gr/)
  • Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους και όσες προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών μαθημάτων και διπλώματος-πτυχίου)
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως στοιχεία για τυχόν επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα, συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικές εργασίες κ.λπ.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κυρίως της αγγλικής
  • Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και ο επιστημονικός κλάδος στον οποίο θα επιθυμούσαν οι υποψήφιοι/ες να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή
  • Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ για προσωπική συνέντευξη στις 25 Νοεμβρίου 2018, από το πρωί.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 1η Δεκεμβρίου 2018 και θα διεξάγονται σε εντατικές εβδομαδιαίες ενότητες, με ενδιάμεσα διαστήματα για την ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων, ασκήσεων και άλλων εργασιών που θα αναθέτουν οι διδάσκοντες/ουσες. Επίσης, προβλέπεται τέλος εγγραφής το οποίο καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες για την εγγραφή τους στα τρία εξάμηνα σπουδών. Δίδακτρα: 1.500 εύρω για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά οκτώ (8) μαθήματα –τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής– και στη συνέχεια υποχρεούνται να συγγράψουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους.

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

 

 

 

Εφαρµοσµένη συναρτησιακή ανάλυση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

 

 

 

Ειδικά κεφάλαια διαφορικών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών

 

 

 

 

 

Επιστηµονικοί υπολογισµοί

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Τεχνητή νοηµοσύνη

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Μοντελοποίηση και ανάλυση συστηµάτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Αριθµητικές μέθοδοι

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων

 

 

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

 

 

 

Ασαφής λογική και εφαρµογές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

 

 

 

Ειδικά κεφάλαια γραµµικής άλγεβρας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

 

 

 

Στοχαστική ανάλυση χρονοσειρών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Θεωρία γράφων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Πεπερασµένα στοιχεία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

 

 

 

Ευφυή πρότυπα – Υβριδικά πληροφοριακά

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

συστήµατα ήπιας υπολογιστικής

 

 

 

 

 

Αριθµητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7,5

µε μερικές παραγώγους

 

 

 

 

 

 

Το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα: http://mapmath.civil.duth.gr/... 

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: τηλέφωνο 25410 79025, e-mail info@civil.duth.gr

Γραμματεία ΔΠΜΣ: τηλέφωνο 25410 79790, e-mail sarridou@xan.duth.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework