Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 17-06-2020

Επιστήμες της Αγωγής

Tο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 δεκαεννιά (19) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Β΄: Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (10 θέσεις)
Ειδίκευση Γ΄: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (9 θέσεις)

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει τέλη φοίτησης (δίδακτρα). Η γλώσσα του προγράμματος είναι η ελληνική. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων στο Ρέθυμνο (απογευματινές ώρες, για τουλάχιστον δυο ημέρες την εβδομάδα), εκτός εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος και για την εξεταστέα ύλη υπάρχουν στα αρχεία που συνοδεύουν την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία κατεύθυνση, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr, στην οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
2. Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίου του εξωτερικού οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
- Μπορείτε να επισυνάψετε μόνo αρχεία pdf.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου =2ΜΒ,
- Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων=20ΜΒ.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, που θα διενεργηθούν το διάστημα 17-18 Σεπτεμβρίου 2020.

Χρονοδιάγραμμα:
15 Ιουνίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020: Περίοδος υποβολής αιτήσεων
17 Σεπτεμβρίου 2020 : Συνέντευξη (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου)
18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10.00-13.00: Μάθημα ειδίκευσης
18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14.30-17.30: Αγγλική Γλώσσα
Οκτώβριος 2020: Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων φοιτητών
Οκτώβριος 2020: Εγγραφές – Έναρξη μαθημάτων 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλ. 2831077595 - 2083177634 και στο email: Click to show

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework