Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 30-05-2018

Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στις οικονομικές επιστήμες και τη διοίκηση

Η διοίκηση δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών εταιριών, αλλά και η διαχείριση των οικονομικών τους στοιχείων αποτελούν το Α και το Ω για την ορθή λειτουργία, τη βιωσιμότητα και τη δυναμική εξέλιξή τους. Για αυτούς τους λόγους οι κλάδοι της διοίκησης και των οικονομικών επιστημών αποκτούν ιδιαίτερη σημαντικότητα και έχουν εξελιχθεί στις δημοφιλέστερες επιλογές για σπουδές, καθώς προσφέρουν επίσης μεγάλο εύρος επιλογών για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Μέσα από σχετικά με τους κλάδους αυτούς προγράμματα σπουδών κατακτούν οι υποψήφιοι φοιτητές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και μετατρέπονται σε στελέχη, τα οποία ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στη σημερινή ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά εργασίας. Για εργαζόμενους ή μη και για όλους όσοι ενδιαφέρονται να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ανάλογα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, τα οποία αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για όσους αναζητούν ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόκειται για ένα από τα πλέον δημοφιλή προγράμματα σπουδών, το οποίο στοχεύει στο να μεταφέρει στους φοιτητές του γνώσεις, τεχνογνωσία και λειτουργικά εργαλεία, που κρίνονται απαραίτητα για τη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Για την απόκτηση πτυχίου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 24 εξαμηνιαίων θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων (μέχρι 3 ανά εξάμηνο). Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή απολυτηρίου λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου τίτλου.

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 8.400 €.

Οικονομικά

Το Α.Π.ΚΥ. προσφέρει το πρώτο ελληνόφωνο εξ αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραμμα στα οικονομικά με τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης: Οικονομικά της Ενέργειας, με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Τραπεζική & Χρηματοοικονομική. Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία και τους διδάσκει να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα για την πρόβλεψη, μελέτη και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και των οικονομικών μοντέλων.

Για την απόκτηση πτυχίου στα «Οικονομικά» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 24 εξαμηνιαίων θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων (μέχρι 3 ανά εξάμηνο). Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή απολυτηρίου λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου τίτλου.

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 8.400 €.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Το ΜΒΑ προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Προετοιμάζει και ενισχύει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των στελεχών στη λήψη ποιοτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την απόκτηση του τίτλου ΜΒΑ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 4 ετήσιων θεματικών ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής μάστερ. Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 5.400 €.

 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας και στην εξειδίκευσή τους με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, με τις οποίες θα επιτευχθεί
σύγχρονη διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 8 εξαμηνιαίων θεματικών ενοτήτων ή 6 εξαμηνιαίων Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση διατριβής μάστερ.

Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 5.400 €.

 

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

Εξειδικευμένο, σύγχρονο και επίκαιρο πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρει γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στα πεδία της διοίκησης, τεχνολογίας και ποιότητας με εφαρμογές στη διεύθυνση έργων στο εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 6 εξαμηνιαίων θεματικών ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής μάστερ.

Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 5.400 €.

 

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Στόχος του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μια σφαιρική εποπτεία των βασικών θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 4 ετήσιων θεματικών ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής μάστερ. Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 5.400 €.

 

Enterprise Risk Management

Πρόκειται για διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κινδύνων (risk management) και συνδυάζει γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής επιστήμης, της διαχείρισης κρίσεων και των ποσοτικών μεθόδων.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος (ελάχιστη φοίτηση: 2 χρόνια) και την απόκτηση του μεταπτυχιακού (M.Sc. in Enterprise Risk Management) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 4 ετήσιων θεματικών ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής μάστερ.

Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 6.000 €.

 

Προγράμματα διά βίου μάθησης

Το Α.Π.ΚΥ. οργανώνει προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και προσφέρει ανεξάρτητες-αυτοτελείς θεματικές ενότητες στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τις παρακολουθήσει εξ αποστάσεως με χαμηλό κόστος, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (με μειωμένα δίδακτρα κατά 10% και δυνατότητες διεκδίκησης υποτροφιών) υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 21 Ιουνίου 2018 μέσω του ιστοχώρου του πανεπιστημίου: www.ouc.ac.cy.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.)

Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προσφέροντας έτσι σε κάθε πολίτη την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει στον δικό του χώρο και χρόνο και να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

Με δυναμική ανάπτυξη και σημαντική παρουσία στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με περίπου 5.000 φοιτητές και με 4.785 απόφοιτους, το Α.Π.ΚΥ. έχει πετύχει την καταξίωσή του ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο πανεπιστήμιο του ελληνόφωνου χώρου και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Α.Π.ΚΥ. προσφέρει 4 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά (τα 5 στην αγγλική γλώσσα) προγράμματα σπουδών στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις σχολές του: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι σπουδές στο Α.Π.ΚΥ. πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων τηλεκπαίδευσης και κατάλληλων διαδραστικών παιδαγωγικών μεθόδων. Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass είναι το κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης και στηρίζεται στη λογική ηλεκτρονικής προσομοίωσης των συνθηκών μιας συμβατικής τάξης. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφία, οδηγοί μελέτης, εγχειρίδια, παρουσιάσεις, βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις). Ταυτόχρονα, η εικονική υποδομή του πανεπιστημίου επιτρέπει σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή ή υπολογιστή την εξ αποστάσεως παράδοση εικονικών εργαστηρίων.

Η διδασκαλία από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του Α.Π.ΚΥ. συνεπικουρείται από διά ζώσης ή υβριδικές/μέσω διαδικτύου ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις. Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική μόνο στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και -υπό προϋποθέσεις- σε τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα προγράμματά του: www.ouc.ac.cy, τηλ. (357) 22411600, e-mail: Click to show

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework