Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 23-02-2018

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση»

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση» στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτό. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της «Εκπαιδευτικής Διοίκησης», ώστε η νέα γνώση και η εξειδίκευση που αποκτάται να αναμειγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής.

Ο πυρήνας του προγράμματος σπουδών δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και της απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και τη διαχείριση των πόρων του εκπαιδευτικού τομέα και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν σε διάφορες δημόσιες εκφάνσεις της πολιτικής για την εκπαίδευση, σε χρηματοοικονομικά θέματα, σε διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και σε σχετικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της δημόσιας πολιτικής για την υγεία στα πολλαπλά αυτά πεδία και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν τις διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτό.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση» διδάσκεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς ακολουθεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις σχετικά με την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών του τομέα. Συνακόλουθα, η διδασκαλία στο εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση» του πανεπιστημίου Νεάπολις είναι διαμορφωμένο με τρόπο ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές της διοικητικής επιστήμης. Στη βάση αυτή, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και στη διοίκηση του εκπαιδευτικού τομέα.

Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αλλά και ευρύτερα του πανεπιστημίου Νεάπολις θα βρίσκονται πάντα κοντά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να τους συμβουλεύουν, να τους βοηθούν στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να τους επιλύουν τυχόν απορίες και προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν.

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση» του πανεπιστημίου Νεάπολις απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση έξι (6) γνωστικών ενοτήτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί το ελάχιστο τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) γνωστικές ενότητες με συνολικό αριθμό 30 μονάδων ECTS. Κάθε γνωστική ενότητα αξιολογείται μέσω εκπόνησης δύο (2) γραπτών εργασιών και συμμετοχής σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, σε πόλεις της Ελλάδας και σε χώρους που θα οριστούν.

Οι γραπτές εργασίες αποτελούν το 30% της τελικής βαθμολογίας ενώ η γραπτή εξέταση το 70%. Ωστόσο ο φοιτητής για να επιτύχει σε γνωστική ενότητα πρέπει να λάβει στη γραπτή εξέταση βαθμό τουλάχιστον 50/100.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε γνωστική ενότητα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις, ως ακολούθως:

Μία (1) δια ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση διάρκειας τριών ωρών και τέσσερις (4) με έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών εκάστη με τον καθηγητή σύμβουλό των φοιτητών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να τους ενημερώνει, να τους εμψυχώνει, να τους συμβουλεύει και να τους αξιολογεί.

Η παρουσία των φοιτητών στις συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτική. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει, ότι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιπρόσθετα αυξάνει την πιθανότητα θετικότερης επίδοσης των φοιτητών, τόσο στις γραπτές εργασίες όσο και στις εξετάσεις.

Παράλληλα, χορηγείται φοιτητική ταυτότητα του πανεπιστημίου και επίσης μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε βεβαίωση σχετικά με τη διεκπεραίωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των φοιτητών, αν αυτό είναι επιθυμητό από την εργοδοτική πλευρά.

Εγγραφές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο εκάστου έτους. Κάθε γνωστική ενότητα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε στο εαρινό εξάμηνο, μπορούν να επιλέγουν τις γνωστικές ενότητες, που προσφέρονται στα δύο αυτά εξάμηνα.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγεται γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν συμμετείχε στην εξέταση ή δεν πέτυχε σε εξέταση χειμερινού ή και εαρινού εξαμήνου δικαιούται να συμμετάσχει σε επαναληπτική εξέταση που θα καθοριστεί 15 τουλάχιστον μέρες μετά τις γραπτές εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν επιτύχει στις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις μιας συγκεκριμένης γνωστικής ενότητας μπορεί να συμμετάσχει στις γραπτές εξετάσεις της εν λόγω ενότητας κατά το επόμενο εξάμηνο που θα προσφέρεται η συγκεκριμένη γνωστική ενότητα.

Α) Επικοινωνία με εκπαιδευτικό προσωπικό

Ο καθηγητής σύμβουλος, που είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνος για μικρή ομάδα φοιτητών:

 • Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σε τακτική και έκτακτη βάση για να επικοινωνήσει με τους φοιτητές επιτυγχάνοντας μετάδοση της γνώσης μέσω της εξ αποστάσεως αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Επικοινωνεί πριν την πρώτη ομαδική συμβουλευτική συνάντηση, αν είναι δυνατό τηλεφωνικά ή και γραπτώς, εισάγοντας τους φοιτητές του στη γνωστική ενότητα, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν την πλήρη και τη συνεχή στήριξή του. Επίσης επικοινωνεί με τους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εν λόγω συνάντηση για να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο της συνάντησης και συγκεκριμένα σχολιάζονται μεταξύ άλλων:
  • η κατανόηση του θέματος,
  • η έκταση και η εμβάθυνση,
  • η χρήση της βιβλιογραφίας,
  • η κριτική ανάλυση,
  • η δόμηση της επιχειρηματολογίας.
 • Απευθύνεται τακτικά (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεσυναντήσεων) στους φοιτητές αποσκοπώντας στην εγκαθίδρυση επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ του ιδίου και των φοιτητών προωθώντας παράλληλα την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών.
 • Ενισχύει και υποστηρίζει τους φοιτητές για να συνεχίσουν την προσπάθεια, συμβάλλοντας έτσι στην εκμηδένιση των αποστάσεων.
 • Υποδεικνύει στους φοιτητές τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες.
 • Αναρτά εκπαιδευτικό και άλλο συναφές υλικό μετουσιώνοντας σε πράξη την αλληλεπίδραση μεταξύ του ιδίου, του φοιτητή και του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Υπενθυμίζει στους φοιτητές τις διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες.
 • Ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο σε σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε τηλεφωνικές κλήσεις των φοιτητών.

Β) Επικοινωνία φοιτητών

 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα με βάση τις καθιερωμένες διαδικασίες, που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς του πανεπιστημίου, να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή σύμβουλό τους, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για οποιοδήποτε ζήτημα -ακαδημαϊκό ή διοικητικό- σε σχέση με την πορεία των σπουδών τους.
 • Σε περίπτωση που κάποιο ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον καθηγητή σύμβουλο, τότε το όλο ζήτημα παραπέμπεται στον συντονιστή της γνωστικής ενότητας και σε σχετική αδυναμία του συντονιστή, τότε επιλαμβάνονται του ζητήματος ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών. Τελικά, αν επιβάλλεται από τη φύση του ζητήματος, αναλαμβάνουν δράση τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου με πρωτοβουλία του διευθυντή του προγράμματος σπουδών.

Κριτήρια εισδοχής

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες, σε αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αλλού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλο τρόπο (αλληλογραφία, αιτήσεις στη γραμματεία, γράμμα, τηλεομοιότυπο-fax).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο κ.λπ.),
 • πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας,
 • δύο συστατικές επιστολές,
 • δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα σπουδών «Εκπαιδευτική Διοίκηση» απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σε όσους διαθέτουν ανάλογο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Click to show ή στa τηλέφωνa 00357 26843331/35

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework