Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 10-06-2020

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

...

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» (ΔΕΑL) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων. Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, λειτουργία και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των logistics.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics απαιτείται: α) η παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων του ΠΜΣ και η επιτυχής εξέταση σε αυτά, β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και γ) η παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΜΜ και υποστηρίζεται εν μέρει με σύγχρονα μέσα, όπως διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι καθώς και οι διαμένοντες εκτός Βόλου φοιτητές.

Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, κατά περίσταση, αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου,
 2. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
 3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
 4. Ερευνητική δραστηριότητα,
 5. Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
 6. Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
 7. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και
 8. Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 να υποβάλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 

 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
 2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων,
 3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής),
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.),
 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας και
 7. Δύο συστατικές επιστολές.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή και σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://master-supply-chain-management-logistics.mie.uth.gr και από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 24210-74007/74010, Fax: 24210-74050, e-mail: Click to show

Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ ΔΕΑL απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΔΕΑL με πλήρη παρακολούθηση είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ με μερική παρακολούθηση είναι 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» είναι 90.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΔΕΑL περιλαμβάνει:

1. Την παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση σε αυτά,

2. Την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις του Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που οργανώνονται από το πρόγραμμα.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο (1ο)

Μέθοδοι και Εργαλεία Βελτιστοποίησης (7,5 ECTS)

Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής - Αποθεμάτων (7,5 ECTS)

Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - Logistics (7,5 ECTS)

Σχεδιασμός και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Logistics (7,5 ECTS)

Σεμινάρια - Επισκέψεις (0 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)

B’ Εξάμηνο (2ο)

Προσομοίωση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (7,5 ECTS)

Αλγόριθμοι Δικτύων Μεταφορών - Logistics (7,5 ECTS)

Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (7,5 ECTS)

Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS)

Σεμινάρια - Επισκέψεις (0 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο (3ο)

Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)
 

Γενικό Σύνολο ECTS: 90

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το ΠΜΣ ΔΕΑL δεν έχει ειδικεύσεις/κατευθύνσεις.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος Προγράμματος: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Πρόσθετες Πληροφορίες: Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://master-supply-chain-management-logistics.mie.uth.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του ΠΜΣ «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics»
Γεώργιος Λυμπερόπουλος
Καθηγητής

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework