Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 28-06-2018

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΔΕΑL) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και αποφοίτους του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της προμήθειας, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών.

Πού αποσκοπεί το Πρόγραμμα;

Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων;

Πολλές μελέτες επαγγελματικών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς συμπεραίνουν ότι τα επαγγέλματα που άπτονται της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics έχουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Σχετικά πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ με τίτλο «Ο Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες, σημειώνει ότι στην Ελλάδα εμφανίζονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω:

 • της αύξησης του ποσοστού παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες από τις μεγάλες εταιρίες του τομέα και της διεύρυνσης του βαθμού καθετοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων,
 • της συνειδητοποίησης από την πλευρά των πελατών των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για μείωση του κόστους,
 • της περαιτέρω ανάπτυξης και εξορθολογισμού του τομέα λόγω της απελευθέρωσης των μεταφορών, και
 • της ανάδειξης της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο.

Βάσει της ίδιας έρευνας, τα δώδεκα σημαντικότερα από τα είκοσι βασικά επαγγέλματα του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας έως το 2020, που αναγνωρίστηκαν με την αξιοποίηση καταλόγων επαγγελμάτων από ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές, καθώς και με τη συμβολή ομάδας εμπειρογνωμόνων και στελεχών επιχειρήσεων του τομέα, είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Υπεύθυνος μεταφορών,
 • Υπεύθυνος logistics,
 • Συντονιστής εφοδιαστικής,
 • Υπεύθυνος διανομής,
 • Υπεύθυνος εξαγωγών,
 • Υπεύθυνος αποθηκών,
 • Μηχανικός logistics,
 • Υπεύθυνος σχεδιασμού ζήτησης,
 • Υπεύθυνος αγορών-προμηθειών,
 • Συντονιστής αποθηκών,
 • Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών.

 

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Προγράμματος;

 • Σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας και στις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
 • Δίνει έμφαση σε προηγμένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και ιδιαίτερα σε μεθόδους επιχειρησιακής διοίκησης και επιχειρησιακής έρευνας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, ώστε να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που θα είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του αύριο.
 • Εκθέτει τους φοιτητές σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics μέσω της διενέργειας σεμιναρίων από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου και μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις.
 • Διαθέτει διδάσκοντες υψηλού επιπέδου, με σημαντική διεθνή αναγνώριση και πρακτική εμπειρία στη ΔΕΑL.
 • Παρέχει συγκροτημένες και έγκυρες σπουδές μηχανικού σε πολυτεχνική σχολή.
 • Είναι το μοναδικό ΠΜΣ του είδους του στην κεντρική Ελλάδα και μεταξύ πολύ λίγων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ποιοι γίνονται δεκτοί;

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα απαραίτητα προπτυχιακά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Πότε και πώς υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής;

Στα μέσα του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εγκρίνει την πρόσκληση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εφημερίδα εθνικής εμβέλειας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία. Συνυποβάλλονται αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) για πτυχιούχους της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου.
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, εάν προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Ερευνητική δραστηριότητα.
 • Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL.
 • Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL.
 • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ακαδημαϊκή/επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων μετά την απόκτηση του προπτυχιακού τους τίτλου, ή/και προτείνοντας την εξέτασή τους σε επιλεγμένα μαθήματα του τομέα προτίμησής τους, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές/τριες ανά έτος.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια φοίτησης;

 • ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΔΕΑL με πλήρη παρακολούθηση είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ με μερική παρακολούθηση είναι πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics είναι 90.

 

Ποια είναι τα τέλη φοίτησης;

Το ύψος των τελών φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 900 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης, ήτοι 2.700 ευρώ για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το 30% των εισακτέων μπορούν να απαλλαγούν από τα τέλη, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, τα τέλη καταβάλλονται τμηματικά, 900 ευρώ ανά εξάμηνο για τρία εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση της μερικής φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά, 540 ευρώ ανά εξάμηνο για πέντε εξάμηνα. Για κάθε επιπλέον εξάμηνο παράτασης, με μέγιστο τα δύο εξάμηνα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει 250 ευρώ.

Τι είναι η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας;

Η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαχείριση της ροής αγαθών και υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει κίνηση και αποθήκευση πρώτων υλών, εργασιών σε εξέλιξη, αποθεμάτων και τελικών προϊόντων από τα σημεία προέλευσης στα σημεία κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα ευρύ και δυναμικά εξελισσόμενο αντικείμενο. Σύμφωνα με το παγκόσμιο συμβούλιο CSCMP, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διοίκηση όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια και τον εφοδιασμό, τη μεταποίηση και τη διοίκηση logistics, τη συνεργασία με εταίρους καναλιών εφοδιασμού, προμηθευτές, μεσάζοντες, παρόχους υπηρεσιών και πελάτες. Στην ουσία, η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ολοκληρώνει τη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης εντός και μεταξύ των εταιριών. Στόχος, σύμφωνα με την κορυφαία εταιρία APICS, η δημιουργία καθαρής αξίας, η δόμηση ανταγωνιστικής υποδομής, η μόχλευση διεθνών logistics, ο συγχρονισμός της προσφοράς με τη ζήτηση και τη μέτρηση της απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι είναι η διοίκηση logistics;

Σύμφωνα με τον ορισμό του CSCMP, η διοίκηση logistics είναι το τμήμα της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική εμπρόσθια και αντίστροφη ροή και αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών και συναφών πληροφοριών μεταξύ του σημείου προέλευσης και του σημείου κατανάλωσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Στην Ελλάδα ο όρος «logistics» συχνά μεταφράζεται ως «εφοδιαστική» (παλαιότερα «επιμελητεία»). Σύμφωνα με τον ορισμό του Ν. 4302/2014, «η εφοδιαστική (logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας».

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και της διοίκησης logistics;

Σύμφωνα με τον ορισμό του CSCMP, «οι δραστηριότητες της διοίκησης logistics συνήθως περιλαμβάνουν τη διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων μεταφορών, τη διαχείριση στόλου, την αποθήκευση, τη διαχείριση υλικών, την υλοποίηση παραγγελιών, τον σχεδιασμό δικτύου logistics, τη διαχείριση αποθεμάτων, τον προγραμματισμό προσφοράς/ζήτησης και τη διαχείριση τρίτων παρόχων υπηρεσιών logistics. Σε βαθμό που ποικίλλει, η λειτουργία των logistics περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και τον εφοδιασμό, τον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό της παραγωγής, τη συσκευασία και τη συναρμολόγηση, καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών. Εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εκτέλεσης. Η διοίκηση logistics είναι μια ενοποιητική λειτουργία, η οποία συντονίζει και βελτιστοποιεί όλες τις δραστηριότητες logistics, ενσωματώνοντάς τες ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες, όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η παραγωγή, τα χρηματοοικονομικά και η τεχνολογία πληροφοριών».

Αντίθετα, «η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια ενοποιητική λειτουργία με πρωταρχική ευθύνη τη σύνδεση σημαντικών επιχειρηματικών λειτουργιών και επιχειρηματικών διαδικασιών εντός και μεταξύ των εταιριών σ’ ένα συνεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο υψηλής απόδοσης. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες διοίκησης logistics, καθώς και δραστηριότητες μεταποίησης, και καθοδηγεί τον συντονισμό διαδικασιών και δραστηριοτήτων με και διαμέσου του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του σχεδιασμού προϊόντων, των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας πληροφοριών». Συμπερασματικά, η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ευρύτερη από τη διοίκηση logistics.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο του ΠΜΣ ΔΕΑL στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=57

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework