Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 24-02-2020

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο καθως και τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη: (Executive Master in Business Administration- Executive MBA).

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί μόνο:

Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Για τη φοίτηση στο παραπάνω τμήμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Τηλ: 210-8203638).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας ( ΦΕΚ3786Β/03-09-2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΦΕΚ4402Β/29-11- 2019καθώς και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

➢Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως τη Δευτέρα 30/03/2020.

➢ Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι έως τη Δευτέρα 01/06/2020.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e- graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,

2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

4. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805

Η γραμματεία δέχεται τα δικαιολογητικά των αιτήσεων καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00 - 17.30 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2108203638)

Για τον πρώτο κύκλο αιτήσεων έως τη Δευτέρα 30/03/2020 και 

Για το δεύτερο κύκλο αιτήσεων έως τη Δευτέρα 01/06/2020.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://executivemba.aueb.gr/el/

Απαραιτητα δικαιολογητικα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή).

β) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

γ) Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017. Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.

ε) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

στ) Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

ζ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία.

η) Δύο (2) Συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.

θ) Αποδεικτικά τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου.

ι) Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework