Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 02-06-2020

Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Αθλητισμού» που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τη δομή και την πολυπλοκότητα του Ελληνικού αθλητισμού και του αθλητισμού παγκοσμίως.
  • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και να αναπτύσσουν στρατηγική κατεύθυνση και προγραμματισμό εντός των οργανισμών.
  • Σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα και υπηρεσίες που παρέχουν δημόσιοι και δημοτικοί οργανισμοί καθώς και επιχειρήσεις στην αθλητική αγορά.
  • Κατανοούν τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες στρατηγικές και πρακτικές μάρκετινγκ για την ανάπτυξη/προώθηση αθλητικών υπηρεσιών και προγραμμάτων.
  • Αναγνωρίζουν τη διεπιστημονικότητα της Διοίκησης Αθλητισμού μέσα από την ανάλυση μίας σειράς θεμάτων σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, και την ηθική στο χώρο εργασίας.
  •  Κατανοούν βασικά οικονομικά στοιχεία των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και να μελετούν τις βασικές παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας των πρωταθλημάτων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0488 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law.

 Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Αριθμός παρεχόμενων θέσεων: 200 (100 ανά εξάμηνο)

Γίνονται δεκτοί/ές:

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (κατά δήλωση των υποψηφίων).

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework