Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 02-06-2020

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

Ο κύριος σκοπός του ΜΠΣ είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να έχουν κριτική άποψη για τη θέση του προφορικού και γραπτού λόγου στις μεθοδολογίες διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
 • Να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές αρχές ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να αναλύουν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού και γραπτού λόγου σε γλωσσολογικό, πραγματολογικό, κινησιολογικό επίπεδο και να καλλιεργούν στρατηγικές δεξιότητες.
 • Να αναλύουν και να παράγουν δραστηριότητες κατανόησης / παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τις σχάρες αξιολόγησης των προφορικών και γραπτών δραστηριοτήτων καθώς και με την έννοια και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης.
 • Να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών παιδαγωγικών θεωριών στην εκπαίδευση και τις μεθόδους διδασκαλίας.
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 • Να επιλέγουν τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και να αξιοποιούν τα διαφορετικά προφίλ μάθησης ανάλογα με το ερέθισμα (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό).
 • Να υλοποιούν μία δυναμική ενεργής μάθησης και να επεξεργάζονται υλικό, που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.
 • Να καλλιεργούν την πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης καθώς και στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές ενότητες (Modules), βάσει συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων ακολουθώντας γνωστικά, κοινωνικο-συναισθηματικά και ψυχοκινητικά κριτήρια στη Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής.
 • Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό καθώς και προγράμματα σπουδών.
 • Να κατανοούν και να επεξηγούν έννοιες, που σχετίζονται με τη πολιτισμική ταυτότητα, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, προσθετική πολυπολιτισμικότητα, πολιτισμικά στερεότυπα.
 • Να έχουν επίγνωση των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της γαλλικής για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.
 • Να επιλέγουν και να υλοποιούν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων (méthodes de résolution de problèmes) και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία.
 • Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν παιδαγωγικά σενάρια (scénario de communication ou scénario-action) και προσομοιώσεις (simulations globales) μικρής ή μεγάλης διάρκειας.
 • Να εφαρμόζουν παιδαγωγικά σενάρια μάθησης με αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ σε διαφορετικά πλαίσια εκμάθησης γλώσσας σε σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αντεστραμμένης τάξης (classe inversée) και ιδιαίτερα περιβάλλοντα μάθησης.
 • Να αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και να επιλέγουν τις τεχνολογίες Ιστού στην εκπαιδευτική πρακτική (Web 2.0, 3.0, 4.0 technologies).
 • Να αναλύουν παιδαγωγικά σενάρια χρήσης των ΤΠΕ από μια κριτική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης των πόρων και να ελέγχουν το αντικείμενο και τους στόχους διαδικτυακής μάθησης δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση καθηγητή-μέντορα και μαθητή συνδέοντας πραγματολογικά και κοινωνιογλωσσικά κριτήρια στη παιδαγωγική διαδικασία.
 • Να μυηθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να προβούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας με αντικείμενο τη διδακτική γλωσσών-πολιτισμών.
 • Να εξοικειωθούν με την υιοθέτηση των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων συλλογής δεδομένων και τη χρήση των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της έρευνας.
 • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και υποστηρίζουν προφορικά ερευνητικές μελέτες συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο στοχεύοντας στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Master of Education, M.Ed.

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η γαλλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η γαλλική.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework