Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 22-11-2018

Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση στη «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη». Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, με την παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου στο εν λόγω αντικείμενο.

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης και σε συνέργεια με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, δραστηριοποιείται στη μελέτη και ανάλυση χαρακτηριστικών της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Μέσω συνεργασιών με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού μελετά τη συγκριτική αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων, θεσμικού ρόλου, καταστατικής θέσης των αιρετών, καθώς και την οργάνωση θεσμών συμμετοχής και διαβούλευσης. Ιδιαίτερα με την προοπτική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τη διαμόρφωση διακυβερνητικών θεσμών και την προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναλύουν και να υποστηρίζουν την αναμόρφωση και αναγέννηση της αυτοδιοίκησης, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση συνεργατικών και συμμετοχικών θεσμών.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μέχρι τώρα συμμετείχε στο ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Αντίστοιχα, διαθέτει κατευθύνσεις και μαθήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία διοίκησης οργανισμών, τη διακυβέρνηση, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχείριση στη δημόσια διοίκηση, τη λήψη αποφάσεων και την πολιτική οικονομία, δηλαδή αντικείμενα που αποτελούν και μαθήματα του ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».  

Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το εξής:

Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

ECTS

ΔΙΥ11

Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών

9

ΔΙΥ12

Εισαγωγή στη διακυβέρνηση

9

  

Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

ECTS

ΔΙΕ11

Διεθνής πολιτική οικονομία

6

ΔΙΕ12

Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

6

ΔΙΕ13

Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

6

ΔΙΕ14

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θεσμοί διαβούλευσης

6

ΔΙΕ15

Κράτος και δημόσιες πολιτικές, δημόσια διοίκηση

6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

Β’ εξάμηνο

Επιλογής υποχρεωτικά (3 από τα παρακάτω)

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Δ1Ε21

Ευρωπαϊκή πολιτική, διεθνείς σχέσεις

10

ΔΙΕ22

Πολιτικό μάρκετινγκ

10

ΔΙΕ23

Διοικητική οργάνωση του κράτους

10

Δ1Ε24

Οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια

10

ΔΙΕ25

Αντιπροσώπευση, διαβούλευση, συμμετοχή

10

ΔΙΕ26

Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση στη δημόσια διοίκηση

10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν διοικητικές αποφάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, να προγραμματίσουν παρεμβάσεις στο εσωτερικό θεσμών και να αντιμετωπίσουν τη ροή πολιτικών πρωτοβουλιών από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα. Σημαντική παράμετρος είναι η διαβουλευτική λειτουργία της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.
Για τα τρία επίπεδα διοίκησης (υπερ-εθνικό, εθνικό, τοπικό), το Πρόγραμμα μελετά τις τρεις παραμέτρους που περιγράφουν τη λειτουργία τους: την έννοια της ηγεμονίας και τις απαραίτητες προσαρμογές στο πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατική αναγέννηση, τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές και τα θέματα συμμετοχής, και τέλος τα θέματα οικονομικής διαχείρισης. Μελετώνται, επίσης, τα πολιτικά υποκείμενα που δραστηριοποιούνται, τα πρόσωπα, τα θέματα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η λειτουργία, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.
Το Πρόγραμμα λειτουργεί κάθετα, μελετώντας τους υπερ-εθνικούς οργανισμούς (κυρίως την Ε.Ε.), τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό επίπεδο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Λειτουργεί και συγκριτικά, εξετάζοντας θέματα θεσμών, λειτουργίας της δημοκρατίας, οικονομίας και ανάπτυξης και στα τρία επίπεδα διοίκησης.

Στο α’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες αποκτούν το κατάλληλο επιστημολογικό και εμπειρικό επίπεδο γνώσεων, με τη διδασκαλία βασικών μεθοδολογικών εργαλείων στις κοινωνικές επιστήμες και την παρακολούθηση και εκπόνηση εργασιών στα υποχρεωτικά μαθήματα της «Μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών» και της «Εισαγωγής στη διακυβέρνηση». Στο μεν πρώτο μάθημα δίνεται έμφαση στην εκμάθηση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, ενώ στο δεύτερο μεταξύ άλλων οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στις βασικές αρχές διακυβέρνησης. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα είτε με οικονομική κατεύθυνση είτε προσανατολισμένα προς μια θεσμική ανάλυση είτε με αντικείμενο τη θεωρία αποφάσεων.

Στο β’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες διδάσκονται μαθήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου του μεταπτυχιακού. Εξοικειώνονται με τη μελέτη θεσμών (ΔΙΕ21, ΔΙΕ23), εφαρμοσμένων μεθόδων και λειτουργιών (ΔΙΕ22, ΔΙΕ24, ΔΙΕ26) και με την αντίστοιχη μελέτη συλλογικών υποκειμένων (ΔΙΕ25).

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού δεν προβλέπονται δίδακτρα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ: www.polsci.auth.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework