Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 01-11-2018

Διά βίου μάθηση και ηγεσία στην εκπαίδευση - Επιστήμες της αγωγής

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη με αριθ. 01/06.9.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διά βίου μάθηση και ηγεσία στην εκπαίδευση - Επιστήμες της αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Προγράμματος καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επίσης, καλύπτει το πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, το οποίο απασχολεί πολύ σοβαρά τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διεθνή βιβλιογραφία.

Έναρξη και διάρκεια φοίτησης

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Μαθήματα

Εξάμηνο σπουδών

Τίτλος μαθήματος

ECTS

1ο εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας – Στατιστική

10

Ψηφιακά περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

10

Ηγεσία στην εκπαίδευση και οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών: Ερευνητικές προσεγγίσεις

10

2ο εξάμηνο

Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Ιστορικές προσεγγίσεις – Εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την εκπαίδευση

10

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

10

Σχολική βελτίωση, σχολική αποτελεσματικότητα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

10

3ο εξάμηνο

Συνεργατικές κοινότητες μάθησης και ηγεσία

10

Πρακτική άσκηση και σχεδιασμός έργων ΔΒΜ και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων

10

Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και διοίκηση ολικής ποιότητας στο σχολείο

10

4ο εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

30

 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 ευρώ. Απαλλάσσονται από τα τέλη οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες όταν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού όσων εισάγονται στο Πρόγραμμα. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του ΠΜΣ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/ουσών.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ κριτηρίων:

Α) Πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) επιπέδου Β2, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης που γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό, διενεργείται γραπτή εξέταση πριν τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Ο/H υποψήφιος/α που δεν θα επιτύχει στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Β) Γραπτή εξέταση σε βασικά θεματικά πεδία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Γ) Γενικός βαθμός πτυχίου και επίδοση στα συναφή προς τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία, πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

Δ) Ατομική συνέντευξη.

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες:

• Γραπτή εξέταση, έως πενήντα (50) μονάδες,

• Γενικός βαθμός πτυχίου, έως πέντε (5) μονάδες,

• Βαθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων, έως πέντε (5) μονάδες,

• Βαθμολογία σε συναφή πτυχιακή εργασία, έως πέντε (5) μονάδες,

• Συναφής ερευνητική δραστηριότητα, έως πέντε (5) μονάδες,

• Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ, έως πέντε (5) μονάδες,

• Ατομική συνέντευξη, έως είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/ες οι ισοβαθμούντες/ούσες με τον/την τελευταίο/α εισαγόμενο/η σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/ουσών υπολείπεται των δέκα (10), το Πρόγραμμα δύναται να μην προσφερθεί, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής

Η ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ΠΜΣ) πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση όπου απαιτείται.
  3. Βιογραφικό σημείωμα, δομημένο στις εξής ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφωση, δ. Ξένες γλώσσες, ε. Επαγγελματική δραστηριότητα, στ. Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.
  4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, επιπέδου Β2). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό, ο/η υποψήφιος/α συνυποβάλλει δήλωση ορίζοντας τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί και διενεργείται γραπτή εξέταση.
  5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα γίνονται δεκτά έως και τις 11 Νοεμβρίου 2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el/form/aitisi-gia-to-metaptyhiako-progr. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 128 ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Φράγκου, τηλ.: 2310 995090, ώρες 10:00-12:00, e-mail: Click to show, καθώς και από την ιστοσελίδα http://msc-lilles.nured.auth.gr.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα καταρτιστεί πίνακας με τα ονόματα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας επιλογής. Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για τις ξένες γλώσσες, για όσους/ες δεν έχουν καταθέσει σχετικό αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης και έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μαζί με την υποβολή της αίτησής τους σε ποια γλώσσα επιθυμούν να εξεταστούν, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 18:30-21:00 στο Υπόγειο Λυόμενο 1 της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα βασικά θεματικά πεδία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 18:30-21:00 στις αίθουσες 01 (ισόγειο), 101 (1ος όροφος) και 407 (4ος όροφος) του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής. Οι ώρες και οι αίθουσες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework