Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 09-08-2021

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2021-2022

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και σύμφωνα με την Υ.Α. 83/57/24-04- 2018 (ΦΕΚ 1763/17-05-2018 τ.Β’) και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ.Β΄), καλεί:

1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας.
2. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Πτυχιούχους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω Κατευθύνσεις Ειδίκευσης:
α. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής,
β. Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών,
γ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών,

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ..

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν και όλα τα μέσα/εργαλεία τηλεεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε πενήντα (50) άτομα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ. Β΄) όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Click to show.

1) Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
2) Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.
• Ο βαθμός του Πτυχίου ή Διπλώματος δε μπορεί να είναι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
• Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον προσκομίσουν «βεβαίωση περάτωσης», πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που επικυρώνει τον κατάλογο των εισακτέων.
3) Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Πτυχίου ή Διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
4) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών.
5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
6) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
7) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
8) Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς.
9) Πρόσφατες Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2). Η κάθε επιστολή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Click to show.
10) Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων (Δ.Μ.Σ. ή/και Δ.Δ.).
11) Έκθεση σκοπιμότητας στην οποία να αναλύονται τα κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. σε συνδυασμό με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας.
12) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος των 15 ΜΒ.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) θα εξετασθούν γραπτώς στην ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική), επί πλέον δε οι αλλοδαποί και στην Ελληνική, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου προς αυτό καθώς και οι Πτυχιούχοι ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, στα οποία η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν απαλλαγή από την ξένη γλώσσα και δεν προσέλθουν στην καθορισμένη ημερομηνία για την εξέταση αυτής, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Τέλος, οι υποψήφιοι που καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα προσέλθουν για συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Α΄, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια
Τ.Κ. – 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνα: 25410 79016, 25410 79017
FAX: 25410 79015
Ιστοσελίδα: http://www.ee.duth.grhttp://pms.ee.duth.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Click to show

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Στα Χρήσιμα Έγγραφα θα βρείτε την αίτηση εγγραφής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Πηγή:eduguide.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework