Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 12-08-2021

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA 2021-2022

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration- MBA) (2021-2022)

2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 16ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1352/06.04.2021 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μ.Β.Α. «Master in Business Administration» (Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
1) Γενική Διοίκηση (General Management)
2) Χρηματοοικονομικά (Finance)
3) Μεταφορές (Transportation) 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ.

Στον 16ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2021, θα εισαχθούν τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά στο site του Προγράμματος (https://mba.econ.duth.gr/) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Συμπληρωμένη αίτηση (ηλεκτρονικά)
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Γίνονται αποδεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποφοιτήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
5. Δυο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες κατά την διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου και εφόσον υπάρχει μία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
6. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας. Δεν απαιτείται από απόφοιτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων.
7. Έκθεση ενδιαφερόντων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο ΜΒΑ του τμήματος και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ).
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, άλλα πτυχία, κ.λ.π.
9. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες.
10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:

  • Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων.
  • Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος. Η συνέντευξη θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη σε αίθουσα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διαδικτυακά ανάλογα με τις συνθήκες
  • Τρίτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος συνεδριάζει και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων, που εισάγονται στο Πρόγραμμα, όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 20% των θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η Επιτροπή του Προγράμματος για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων, που εισάγονται, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και τον βαθμό πληρότητας αυτών σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ΜΒΑ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) ευρώ ετησίως και δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Οι δυο πρώτοι κάθε σειράς εισαγωγής βραβεύονται από το ΜΒΑ, με υποτροφία 2000 ευρώ (ο πρώτος) και 1000 ευρώ (ο δεύτερος).
  • Προσθετές ειδικές βραβεύσεις από εταιρίες δίδονται σε κάθε σειρά εισαγωγής.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: https://econ.duth.gr/

Προκήρυξη

πηγή:eduguide.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework