Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 14-05-2020

Δημιουργική Γραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing) που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα (90) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
 2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
 3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90), τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Το Δ.Μ.Σ. παρέχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης ή της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την οικονομική διαχείρισή του η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δίδακτρα

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.200 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. και οι λοιπές με την έναρξη των εξαμήνων (Β’, Γ’ και Δ’) σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 35, παρ. 2, του Ν.4485/2017).

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06- 09-2018).

Υποβολή υποψηφιότητας

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση στο σύνδεσμο: εδώ
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2 ή ανώτερο, μιας ξένης γλώσσας – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας.
 6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Δεύτερο πτυχίο
 • Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
 • Συγγραφική δραστηριότητα (εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές), δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα
 • Βραβεία, διακρίσεις
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κ.λπ.
 • Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ.
 • Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
 • Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο της εργασίας κατά προτίμηση σε cd.

Β. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. από 2 έως 6, καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 10 Ιουλίου, στη διεύθυνση Click to show

Οι υποψήφιοι/ες θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»
Μπακόλα και Σιαλβέρα (αίθουσα 108)
τ.κ. 50132 Κοζάνη
(υπόψη κου Ευριπίδη Τσατσιάδη)

Γ. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
i. Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
ii. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης, ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για προφορική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
iii. Η συνέντευξη (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται στην τρίτη φάση από ειδική επιτροπή. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης προκύπτουν από το βιογραφικό του υποψηφίου και την προφορική συνέντευξή του. Η τρίτη αυτή φάση θα διενεργηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06-09-2018), στην ιστοσελίδα http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (αρμόδιος κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, ώρες συνεργασίας 07:00-15:00, τηλ.: 24610-56259 και email: Click to show).

Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό Click to show.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα http://www.nured.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework