Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 30-11-2018

Δίκαιο και Πληροφορική

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πολυτεχνικών σχολών, λοιπών τμημάτων σχολών θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών, τμημάτων ΤΕΙ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα παραπάνω τμήματα, τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων τμημάτων ανώτατων στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων ανωτάτων σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές μόνο όσοι/ες έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ. Στον 3ο κύκλο του προγράμματος, που θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου 2019, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018 είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Click to show (εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ), είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πληροφορική», υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση [μόνο] να υποβληθεί και ηλεκτρονικά), είτε με φυσική παρουσία, στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, τις ημέρες και ώρες Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10 π.μ.-1 μ.μ. και Παρασκευή 5 μ.μ.-8 μ.μ..

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (το έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mli.uom.gr).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο έντυπο στο www.mli.uom.gr).
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ) ή ανώτερου, ή β) απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή πτυχίο αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου πανεπιστημιακού τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ:

 • Συνάφεια και βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%)
 • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/ επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%)
 • Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%)
 • Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%)
 • Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι/ες στις ιστοσελίδες www.mli.uom.gr και www.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, τηλ. 2310 891654, e-mail: Click to show

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework