Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-06-2020

Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα

Το ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 676/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του (αρ. απόφ. 638/2-5-2018, ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24- 05-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 45 σπουδαστών στο ΠΜΣ.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για αποδεδειγμένα εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:

α) Προϊστορική Αρχαιολογία
β) Κλασική Αρχαιολογία
γ) Αρχαία Ιστορία

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:

 1. Προϊστορική Αρχαιολογία - 21 θέσεις
 2. Κλασική Αρχαιολογία - 15 θέσεις
 3. Αρχαία Ιστορία - 9 θέσεις

1. Υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: from the early prehistory to late antiquity» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του Ν. 4485/2017.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά* κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Υποψήφιοι που κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, υποχρεούνται να έχουν καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά το πέρας και της εξεταστικής Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδ. έτους
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 4. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) ή περισσοτέρων γλωσσών
 6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαιτέρως όσες σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης
 7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.ά.
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο πρέπει να εκτυπώσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

* ‘Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf (ή .zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας)

3. Διενέργεια διαγωνισμού

 1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται ύστερα από γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη-εξέταση, βάσει της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο αναρτημένης βιβλιογραφίας1. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.
 2. Απαραίτητο προσόν για την επιλογή αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. Συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου και των σεμιναριακών εργασιών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η συμμετοχή σε ανασκαφές ή πρακτικές ασκήσεις, το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Κατά την εγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβάλει σε ψηφιακή μορφή, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Η γραπτή εξέταση και η προφορική εξέταση-συνέντευξη θα διενεργηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Η ενδεικτική βιβλιογραφία ανά ειδίκευση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας: εδώ.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework