Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 07-10-2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (2021-2022)

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευη 15 Οκτωβρίου 2021.

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις:

  1. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
  2. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»,
  3. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Α.Π.Θ., και το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων θα γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ ως υπότροφοι οι δύο (2) αριστεύσαντες/ασες φοιτητές/ριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις στην αρχή και το μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/ριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία για το 35% του εκπαιδευτικού έργου και για το υπόλοιπο θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση παράτασης των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID19, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, απογευματινές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και Σάββατο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο (2) εξαμήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος (30 μόρια)
2. Η βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15 μόρια)
3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια).
4. Η επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5 μόρια)
5. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (5 μόρια).
6. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ιας από αρμόδια Επιτροπή (15 μόρια).
7. Οι δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες) (5 μόρια).
8. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια).
9. Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 μόρια)

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Α.Π.Θ., πληροφορίες για τον ακριβή τόπο και χρόνο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://msc-tourism.econ.auth.gr)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc-tourism.econ.auth.gr/)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες)
8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν), κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2.
9. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
12. Αντίγραφο φωτογραφίας τύπου Διαβατηρίου.
13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των γνήσιων πρωτοτύπων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/ριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνει μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή του προγράμματος σπουδών, τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ, τη διαδικασία επιλογής κ.λπ. να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ www.msc-tourism.econ.auth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Google Forms του Δ.Π.Μ.Σ. εδώ μέχρι την Παρασκευη 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 24.00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. www.msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995273, email: Click to show

ΔΠΜΣ Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2022 / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ (αποκλειστικά για ηλεκτρονική υποβολή)

πηγή:eduguide.gr
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework