Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 09-08-2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπαίδευση στην φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη - Ειδική φυσική Αγωγή 2021-2022

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή» αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Α.Π.Θ. και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή
β) Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή

Καινοτομία: Καινοτομίες του προγράμματος σπουδών αποτελούν: α) η εντατική δια ζώσης διδασκαλία κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και β) η διδασκαλία από απόσταση με τη βοήθεια της διαδικτυακής τεχνολογίας με σύγχρονη ή ασύγχρονη συμμετοχή.

Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται συνολικά στους 50 (25 ανά κατεύθυνση). Από το σύνολο των πενήντα (50) θέσεων:

α) Στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή» είκοσι πέντε (25) θέσεις θα καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και από πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
β) Στην κατεύθυνση «Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» είκοσι πέντε (25) θέσεις θα καταλαμβάνονται μόνο από Πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στα τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.500 €. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται με εισοδηματικά κριτήρια έως και 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο pdf), σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια εισδοχής από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στο email του Προγράμματος: Click to show

Πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./ΑΠΘ,
«Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή»
Τηλ: 2310-992242, ώρες 9:00-12:00,
http://physicaleducation.phed.auth.gr

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο Π.Μ.Σ.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Υποχρεωτικά ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

2. Η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

Αξιολογείται από τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναγνωρίζει το Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας

Το βασικό πτυχίο καθώς και το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί η αίτηση του/της υποψηφίου/υποψήφιας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται σε πίνακα με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα μόρια που αθροίζονται από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά εισδοχής για την υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται μόνο στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στο http://physicaleducation.phed.auth.gr. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά μαζί.

Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν είναι:

1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. (απαραίτητο) (επιπρόσθετα βεβαίωση της ειδικότητας για τους πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ) β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 που αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. (απαραίτητο).

2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.

4. Παραστατικά δημοσιεύσεων.

5. Παραστατικά προφορικών ή/και αναρτημένων ανακοινώσεων.

6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

7. Άλλα πτυχία (Α.Ε.Ι. Α-Τ.Ε.Ι.).

8. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση εισδοχής -Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και Πληροφορίες ΠΜΣ

Πηγή:eduguide.gr
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework