Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 05-07-2018

Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017), να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Αναμένεται η ανακοίνωση του ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ (σύμφωνα με το Ν.4485/17).

Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

 • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
 • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
 • υδροηλεκτρικά φράγματα
 • ανεμογεννήτριες
 • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
 • συναφή έργα

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το ΠΜΣ αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ομοειδών τμημάτων πολιτικών μηχανικών ΑΤΕΙ της ημεδαπής.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαοκτώ (18). Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση:

 • Τον βαθμό πτυχίου και τον χρόνο περάτωσης των σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
 • Την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Την επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ).
 • Την προσωπική συνέντευξη.
 • Την επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
 • Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 • Τις συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον πηγές.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr) : Τετάρτη 27/06/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 20/07/2018

Διεύθυνση και πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

τηλ.: 2421-074173, φαξ: 2421-074130, ώρες: 12:00 με 15:00

(e-mail: Click to show, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr).

 

Βόλος, 20/06/2018

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής

Ευριπίδης Μυστακίδης

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework