Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 12-05-2021

Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την υπερδεκαπενταετή εμπειρία του στην έρευνα και διδασκαλία στον τομέα Θερμορευστομηχανικής, ίδρυσε και λειτουργεί το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω έρευνας με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» (MSc by Research in Thermofluids, http://mscthermofluids.uniwa.gr/, ΦΕΚ 786/τ.Β/11-03-2020). Οι σπουδές προσφέρονται δωρεάν (χωρίς δίδακτρα), μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

 1. Αίτηση (σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscthermofluids.uniwa.gr/). Στην αίτηση ο/η υποψήφιος/α δηλώνει κατά σειρά προτίμησης μία (1) έως τρεις (3) θεματικές περιοχές έρευνας, από τον κατάλογο των προαναφερόμενων θεματικών περιοχών.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
 4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Επιστολή «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
 7. Αντίγραφα διπλωμάτων ή πτυχίων και αποδεικτικά γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών πέραν της πρώτης θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
 8. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 9. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
 10. Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
 11. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή (εφόσον υπάρχουν).
 12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Click to show και θέμα «Αίτηση για το ΠΜΣ Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscthermofluids.uniwa.gr/) και στο email: Click to show.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework