Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


A.T.E.I. Θεσσαλίας

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα κέντρα ανώτερης τεχνικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

To 2001 με τον Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση.

Με το ΦΕΚ 123/3-6-2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον Ν. 3549/2007 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

  • Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και τη σχολή καλών τεχνών και
  • Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την ανώτατη σχολή παιδαγωγικής & τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η αποστολή των Τ.Ε.Ι., όπως και όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι:

  • Να παράγουν και να μεταδίδουν την γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
  • Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
  • Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
  • Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
  • Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια τις δραστηριότητες τους.

Προγράμματα

Ιστορία του Π.Μ.Σ.: Το Π.Μ.Σ. με τίτλο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ» (Master of Science in Computer and Systems Engineering - Smart Systems and Internet of Things) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσα&...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework