Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που αποσκοπεί στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.

Σκοπός

Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός (και σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός).

Πρωταρχικά αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης).

Κεντρικός άξονας της δράσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι ο σχεδιασμός-ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας και τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής συνείδησης στον διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο της εργασίας. Ειδικότεροι στόχοι του αποτελούν η αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, η μελέτη-καταγραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και η διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Τομείς δράσης - Συνεργασίες

Οι κύριοι τομείς δράσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι:

  • ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του τετραβάθμιου συστήματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ (εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση, βασική συνδικαλιστική εκπαίδευση, ακαδημία της εργασίας, εκπαίδευση εκπαιδευτών-συμβούλων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης),
  • η υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για αυτοαπασχολούμενους με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση μέσα από την ανάπτυξη των οριζόντιων και κοινωνικών τους δεξιοτήτων,
  • η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας τους, σε πεδία που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διαρκών εξελίξεων στον χώρο της εκπαίδευσης,
  • η διερεύνηση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τους τομείς ευθύνης (δημόσιος και ιδιωτικός), αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ),
  • η μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καθώς και η διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών,
  • η λειτουργία του ως κέντρο διά βίου μάθησης με διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Κε.Δι.Βι.Μ.1» με πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας,
  • η λειτουργία του ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης προσόντων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ),
  • η διασύνδεση με διεθνή ερευνητικά κέντρα, φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις της εργασίας, για κοινή δράση σε θέματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης,
  • η ανάπτυξη συνέργειας στους προαναφερθέντες τομείς με άλλα ευρωπαϊκά κράτη – ιδίως της Βαλκανικής.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διατηρεί στενή συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), με το κλαδικό ινστιτούτο εκπαίδευσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) καθώς και με όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Παιδείας.

Προγράμματα

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου ESTEEM (Enhancing social sciences graduates transversal entrepreneurial and employment skills), καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των οριζόν...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework