Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon , 27 September 2021

Θέσεις Εξωτερικού Συνεργάτη και Έκτακτου Προσωπικού στο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

...

Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) άτομα με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των παρακάτω προγραμμάτων/έργων:

 1. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:CL 5) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 2. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: ΠΕ_RA_1) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο STUDIES, METHODOLOGIES AND SUPPORT SERVICES FOR THE PROGRAMMING CYCLE OF EUFUNDED RESEARCH TO FOSTER THE COMPETITIVENESS OF THE EU-SPACE SECTOR που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 3. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:CL 7) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 4. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:CL 6) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 5. Πλήρωση μίας (1) Θέσης έκτακτου προσωπικού-Μεταδιδάκτορα Μετεωρολογίας με σύμβαση ΙΔΟΧ (Κωδικός Θέσης:Αdapt2cc_3 ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», MIS (ΟΠΣ) 5063795, Ακρωνύμιο adapt2CC. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 6. Σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για μία (1) Θέση υποτρόφου (Κωδικός Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “EIFFEL – (Enhancing The Role Of GEOSS As The Default Digital Portal For Building Climate Change Adaptation & Mitigation Applications)”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 7. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:TERRA3) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “LIFETERRACESCAPE: Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – LIFERef. No: LIFE 16 CCA/GR/000050“. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 8. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικούμε σύμβαση ΙΔΟΧ (Κωδικός Θέσης:SoftwareEngineer) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “NELIOTA Flash Detection Software(NELIOTA_FDS)”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 9. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Σεισμολόγος PHD) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.
 10. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος Δρ. Γεωφυσικής) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 11. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Φυσικός MSc) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 12. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Φυσικός) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 13. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Φυσικός ΙΔΟΧ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 14. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος ΜSc) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 15. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος MSc 1) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
 16. Πλήρωση μίας (1) Θέσης έκτακτου Προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος ΙΔΟΧ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού Ινστιτούτου”. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέση θα βρείτε εδώ και στον αντίστοιχο σύνδεσμο παραπάνω.

πηγή :eduguide.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework